„Polska Bibliografia Bibliologiczna” - Biblioteka Narodowa

„POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA”

Polska Bibliografia Bibliologiczna

PBB rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej, dokumentów ustalonych w wyniku poszukiwań indywidualnych lub na podstawie źródeł pośrednich piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii uwzględnia się książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze w formie graficznej jak i elektronicznej opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Polska Bibliografia Bibliologiczna rejestruje piśmiennictwo z zakresu bibliologii obejmująca następujące dyscypliny i zagadnienia: ogólne i teoretyczne zagadnienia bibliotekoznawstwa i bibliologii, informację naukową i dokumentację, bibliografię, struktury i dzieje książki, czasopiśmiennictwo, wytwarzanie książki, rozprowadzanie książki, księgarstwo, estetykę książki, ekslibrisy, bibliotekarstwo, użytkowanie książki.
Uwzględnia się prace naukowe i popularnonaukowe oryginalne i tłumaczenia, bibliografie bibliologiczne, katalogi zbiorów, encyklopedie, słowniki, tablice i schematy klasyfikacyjne, normy, podręczniki, skrypty, materiały szkoleniowe, materiały z konferencji i zjazdów, wydawnictwa statystyczne, urzędowe (akty prawne), statuty, przewodniki, informatory, instrukcje, katalogi wystaw, albumy.

Nie uwzględnia się:

 • artykułów z gazet, magazynów, czasopism młodzieżowych, popularnych, nie rejestrowanych przez
  „Bibliografię Zawartości Czasopism", z wyjątkiem tytułów wchodzących w zakres „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej",
 • artykułów z czasopism obcych nie bibliologicznych (z wyjątkiem artykułów uzyskanych przez źródła bibliograficzne),
 • materiałów statystycznych z regionalnych roczników statystycznych,
 • spisów bibliograficznych i ich recenzji, z wyjątkiem wchodzących w zakres Polskiej Bibliografii Bibliologicznej,

Selekcji merytorycznej podlegają:

 • artykuły drobne, o charakterze reportażowym
 • materiały przeznaczone do wykorzystania dla różnego typu imprez czytelniczych, przez biblioteki publiczne do użytku wewnętrznego,
 • krótkie recenzje o charakterze sprawozdawczym

Z dziedzin pokrewnych: czasopiśmiennictwa, papiernictwa, drukarstwa, ruchu wydawniczego i księgarstwa
nie uwzględnia się materiałów pozostających poza zasięgiem zainteresowań księgoznawczych i bibliotekarskich.

 • z zakresu czasopiśmiennictwa nie uwzględnia się pozycji dotyczących zagadnień profilu i treści czasopism, dziennikarstwa oraz prasoznawstwa związanego z poza piśmienniczymi środkami masowego przekazu
 • z zakresu papiernictwa nie uwzględnia się współczesnych zagadnień organizacji przemysłu papierniczego, szczegółowych technologii wytwarzania papieru, zagadnień zawodowych itp.
 • z zakresu drukarstwa i księgarstwa nie uwzględnia się specjalistycznych materiałów z technologii drukarstwa lub techniki handlu książką

Przepisy katalogowania, układ bibliografii

Opisy bibliograficzne są sporządzane zgodnie z normami: PN-82/N-01152.01.Opis bibliograficzny. Książki, PN-N-01152.01/A1. Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1), PN-N-01152-2.Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, PN-N-01152-13. Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Opisy sporządza się w trzecim i pierwszym stopniu szczegółowości. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Skróty sporządza się zgodnie z normą PN-N-01158. Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z: PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie oraz PN ISO 843-1999 Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie.

Zrąb główny bibliografii, zawierający opisy bibliograficzne, ma układ systematyczny. W obrębie działów i poddziałów pozycje są szeregowane alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Każdy rocznik bibliografii zawiera indeksy: alfabetyczny, przedmiotowy.

 „Polska Bibliografia Bibliologiczna" jest publikowana w cyklu rocznym. 

Kontakt

Zakład Zbiorów Bibliologicznych

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

zzb@bn.org.pl