Omnis - Biblioteka Narodowa

EN

Omnis

Projekt „e-usługa OMNIS”

Biblioteka Narodowa we wrześniu 2019 roku zakończyła projekt „e-usługa OMNIS” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość projektu wynosiła 39 016 380,34 zł, w tym 32 994 173,68 stanowił wkład Funduszy Europejskich. W jego wyniku udostępniono kilka e-usług skierowanych do różnych grup odbiorców. Projekt był realizowany od października 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w osi priorytetowej II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Połączone katalogi

To jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Katalog pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych. Użytkownik dzięki linkowaniu może także w szybki sposób dotrzeć do zdigitalizowanych treści, w tym do publikacji cyfrowych znajdujących się w bibliotece cyfrowej polona.pl. Zasób Połączonych katalogów liczy obecnie 25 milionów jednostek i stale się powiększa (w momencie zakończenia projektu było to 18 mln zbiorów).

Połączone katalogi dostępne są na stronie https://katalogi.bn.org.pl/.

Kontakt: b.systemowy@bn.org.pl

Rozbudowa Połączonych katalogów jest kontynuowana m.in. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zintegrowany System Zarządzania Zbiorami Bibliotek

To system w chmurze, który umożliwia bibliotekarzom współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki współkatalogowaniu bibliotekarze mogą korzystać z opisów bibliograficznych stworzonych przez Bibliotekę Narodową i inne biblioteki współkatalogujące.

Stosowanie jednolitych zasad katalogowania zbiorów przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

W ramach projektu „e-usługa OMNIS” system z powodzeniem wdrożono w:

  • Bibliotece Narodowej, największej publicznej i naukowej bibliotece w Polsce,
  • Bibliotece Jagiellońskiej, największej i najstarszej bibliotece uniwersyteckiej w Polsce, wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
  • Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Szeroka współpraca, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji w Połączonych katalogach.

Po zakończeniu projektu „e-usługa OMNIS” Zintegrowany System Zarządzania Zbiorami Bibliotek jest wdrażany w innych bibliotekach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W 2022 roku system wdrożono w 109 bibliotekach. Informacje o Priorytecie 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek są dostępne tutaj.

Kontakt: omnis2@bn.org.pl

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS

To e-usługa skierowana do osób zainteresowanych pozyskiwaniem informacji na temat książek lub innego typu zbiorów bibliotecznych, które znajdują się w bibliotekach oraz w inwentarzach wybranych archiwów i muzeów. Umożliwia też odnalezienie publikacji cyfrowych w zbiorach bibliotek i archiwów cyfrowych. W ramach e-usługi użytkownik może przeszukiwać zbiory bibliotek z całej Polski oraz przeglądać opisy wyszukanych zbiorów. Co więcej, ma także dostęp do informacji o lokalizacji najbliższej biblioteki, w której zbiorach znajduje się fizyczny egzemplarz interesującego go dzieła. E-usługa oferuje też wiele innych funkcjonalności.

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS jest dostępna na stronie https://omnis.bn.org.pl/.

Zachęcamy zainteresowane instytucje, by dołączyły do Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. W celu dołączenia prosimy o kontakt na adres: wyszukiwarka.omnis@bn.org.pl

Po zakończeniu projektu Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS zapewniono jej rozwój m.in. w ramach projektu „mLUMEN”.

Kontakt: wyszukiwarka.omnis@bn.org.pl

Polona w Chmurze dla bibliotek

Dzięki uruchomieniu e-usługi „POLONA w Chmurze dla bibliotek” zasoby polskich bibliotek w postaci cyfrowej są profesjonalnie archiwizowane w Bibliotece Narodowej i udostępniane w bibliotece cyfrowej polona.pl, jak również przeszukiwane przez Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS.

Usługa umożliwia przekazywanie do centralnego repozytorium cyfrowego zarówno obiektów zdigitalizowanych, jak i będących w posiadaniu bibliotek plików przechowywanych na nośnikach fizycznych o niskiej trwałości.

Adresatem usługi są biblioteki publiczne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, które gromadzą i przechowują publikacje, archiwalia i obiekty muzealne stanowiące świadectwo historii i dziedzictwa kulturowego regionu i których skromne budżety nie pozwalają na prowadzenie własnych bibliotek cyfrowych. Odbiorcami usługi są również inne typy bibliotek wytwarzających lub gromadzących publikacje elektroniczne, które chcą zracjonalizować wydatkowanie środków na tworzenie bibliotek cyfrowych.

Zachęcamy zainteresowane instytucje, by dołączyły do Polony w Chmurze dla bibliotek. Informacje w tym zakresie dostępne są tutaj.

Zbiory cyfrowe dla użytkowników udostępniane są na stronie https://polona.pl/.

Ta e-usługa była rozwijana m.in. w ramach projektu „POLONA dla bibliotek 2.0”.

Kontakt: repo.pomoc@bn.org.pl

Repozytorium wydawnicze e-ISBN

Repozytorium wydawnicze e-ISBN to e-usługa skierowana do wydawców, która umożliwia budowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych publikacji rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane.

E-usługa jest powiązana z działającą od 2013 roku bazą e-ISBN, do której wydawcy wprowadzają metadane przygotowywanych publikacji analogowych i elektronicznych. W ramach usługi wydawcy mają możliwość archiwizacji w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej elektronicznych wersji publikacji przekazywanych w postaci papierowej w ramach egzemplarza obowiązkowego, już na etapie poprzedzającym wprowadzenie publikacji do obiegu księgarskiego.

Repozytorium wydawnicze e-ISBN jest dostępne na stronie https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/.

Kontakt: bnisbn@bn.org.pl