Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek - Biblioteka Narodowa

EN

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek jest realizacją postanowień ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W art. 27 ust. 1 ustawa ta powołuje ogólnokrajową sieć biblioteczną, do której należą wszystkie biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej umożlwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji”.

W 2018 roku Biblioteka Narodowa wdrożyła ogólnopolski system nowej generacji – system Alma i wyszukiwarkę Primo, działające w modelu chmurowym (SaaS). Wdrożenie nastąpiło również w trzech innych dużych bibliotekach: Bibliotece Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Wdrożenie we wskazanych bibliotekach stanowiło pierwszy etap budowy platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Pozwoliło także na sprawdzenie rozwiązania w warunkach rzeczywistych i na wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających kolejne implementacje.

Budowa platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej będzie odbywać się przez włączanie kolejnych bibliotek do wspólnej platformy informatycznej – systemu Alma i wyszukiwarki Primo, których zaawansowane możliwości technologiczne umożliwiają realizację zadań, zdefiniowanych ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w tym przede wszystkim gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji. Największą zaletą integracji bibliotek w ramach ZSZZB jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym – co bezpośrednio wpływa na minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. Ponadto znacząco zwiększy się liczba bibliotek z dostępem do katalogu on-line, co wpłynie na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników.

Do wsparcia NPRCz 2.0., udzielanego w ramach kierunku interwencji 1.2. są uprawnione wszystkie biblioteki publiczne spełniające wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, rozdz. 5, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury posiadające w swojej strukturze biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W kierunku interwencji 1.2. rozróżnia się dwa typy bibliotek publicznych lub zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (OSB):

  • duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów (zgodnie z klasyfikacją GUS)
  • biblioteki publiczne województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

W latach 2021–2025 do ZSZZB zostanie przyłączonych do platformy 4 wielkich bibliotek, 16 dużych bibliotek publicznych oraz innych zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących pow. 50 tys. jednostek z terenu całego kraju (w 2021 – 0 dużych bibliotek, w 2022 – 9 dużych bibliotek, w 2023 – 6 dużych bibliotek, w 2024 – 1 duża biblioteka, w 2025 – 0 dużych bibliotek) oraz 480 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego (w 2021– 0 bibliotek, w 2022 – 100 bibliotek, w 2023 – 110 bibliotek, w 2024 – 150 bibliotek, w 2025 – 120 bibliotek).

Łącznie w ramach kierunku interwencji 1.2. w latach 2021–2025 powstanie platforma 500 bibliotek: 4 bibliotek już przyłączonych oraz 496 bibliotek nowych.

Nabór bibliotek do kierunku interwencji 1.2.

 

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Karolina Łuczyńska – kierownik
e-mail: k.luczynska@bn.org.pl