Dla wydawców - Biblioteka Narodowa

EN

Dla wydawców

 • Wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Narodowej w ramach ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, egzemplarze każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski tj.: książek, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z egzemplarzem obowiązkowym prosimy o kontakt:

  tel. 22 608 22 81, 22 608 24 64
  e-mail: eo@bn.org.pl

   

  JAK, GDZIE, KIEDY WYSŁAĆ

  Egzemplarze należne Bibliotece Narodowej należy przesłać nie później niż w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji, na adres:

  Biblioteka Narodowa
  Kancelaria
  al. Niepodległości 213
  02-086 Warszawa

  z dopiskiem „Egzemplarz obowiązkowy”

  lub dostarczyć osobiście: adres jak wyżej, pok. 283.

  Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych.

  Egzemplarz obowiązkowy pozostałym uprawnionym bibliotekom Wydawca przekazuje w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji.

  Kontakt

   

 • Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – ISBN (International Standard Book Number) służy do identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych.

  Serwis e-ISBN

  Wnioski o numery ISBN przyjmowane są przez serwis e-isbn.pl. Aby uzyskać numery ISBN prosimy o zarejestrowanie się w serwisie, wypełnienie formularza odpowiednimi danymi, wygenerowanie wniosku w formie pliku PDF, wydrukowanie, podpisanie i wgranie skanu podpisanego wniosku do serwisu. 

  • Wydawca, który posiada swoją pulę numerów ISBN nadaną przed powstaniem systemu elektronicznej rejestracji wniosków e-isbn.pl może – po uprzednim zarejestrowaniu się – wnieść swoje niewykorzystane numery ISBN do serwisu i zarządzać nimi. Numery dziesięciocyfrowe są automatycznie przeliczane na wersję trzynastocyfrową.
  • Po zarejestrowaniu się w serwisie i uzyskaniu puli numerów ISBN, aby móc nimi zarządzać oraz zgłaszać wykorzystane numery, należy po wejściu na stronę e-isbn.pl zalogować się klikając w prawym górnym rogu: „Zaloguj”, a następnie przejść do profilu wydawcy. W przypadku utracenia hasła, można je odzyskać klikając „Nie pamiętasz hasła” i dalej postępować zgodnie z instrukcją.
  • Serwis przeznaczony jest tylko dla wydawców mieszczących się na terenie Polski.
  • Zobacz filmy instruktażowe o e-ISBNprezentację.
  • Wszyscy wydawcy zobowiązani są do przesyłania egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek. Wszelkie informacje na temat egzemplarza obowiązkowego są dostepne tutaj.

   

 • ISMN (międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego publikacji muzycznych (nut).

  Zespól Zadaniowy ds. Znormalizowanych Numerów Wydawnictw ISBN i ISMN nadaje numery identyfikacyjne wydawcom działającym na terenie Polski oraz przydziela pule (na 10, 100, 1000 numerów) międzynarodowego znormalizowanego numeru druku muzycznego (ISMN) na ich pisemny wniosek.

  • Otrzymaną pulę numerów ISMN wydawca wykorzystuje aż do jej wyczerpania – wyłącznie do oznaczania własnej produkcji wydawniczej.
  • Włączenie się wydawcy do systemu ISMN jest dobrowolne.
  • Wydawca powinien informować Zespół Zadaniowy ds. ISBN i ISMN o wszelkich zmianach w swojej nazwie i adresie.

   

  Druki muzyczne, którym przysługuje numer ISMN:

  • partytury
  • partytury miniaturowe (studyjne)
  • partie wokalne (partytury z solowym głosem wokalnym)
  • zestawy partii (głosów)
  • dostępne oddzielnie indywidualne partie (głosy)
  • nuty muzyki popularnej
  • antologie
  • inne media stanowiące integralny składnik wydawnictwa muzycznego (np. nagranie na kasecie będące jedną z „części" kompozycji)
  • teksty piosenek wydane drukiem razem z muzyką, dołączone oddzielnie do partytury (wkładka z tekstem)
  • komentarze wydane drukiem razem z muzyką (także dostępne oddzielnie)
  • śpiewniki, także z nutami, opcjonalnie (mogą mieć numer ISBN, ISMN lub oba numery)
  • publikacje muzyczne w postaci mikroform (mikrofilmy, mikrofisze)
  • publikacje muzyczne w alfabecie Brailleʼa
  • publikacje muzyczne na nośnikach elektronicznych.

  Publikacje, którym nie przysługuje ISMN:

  • książki o muzyce (oznaczane są numerem ISBN)
  • nagrania dźwiękowe lub video stanowiące odrębną całość
  • czasopisma (oznaczane są numerem ISSN).

  Wnioski od wydawców, którzy przystępują do systemu ISMN:

  Wnioski od wydawców, którzy występują o kolejną pulę numerów ISMN:

  Zmiana nazwy/adresu wydawcy

  Prosimy o dostarczenie oryginału wniosku pocztą tradycyjną lub przesłanie skanu podpisanego wniosku w załączniku e-maila.

  Zespół Zadaniowy ds. ISBN i ISMN przydziela numery identyfikacyjne wyłącznie wydawcom działającym na terenie Polski.

 • Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany publikacjom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach. Służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł.

  Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostają przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.

   

  Jeżeli tytuł zasobu ciągłego nie uległ zmianie, numer ISSN pozostaje ten sam. Aby uzyskać potwierdzenie nadania numeru ISSN, należy przysłać do Narodowego Ośrodka ISSN bieżący numer ze „stopką” redakcyjną zawierającą aktualną nazwę i adres wydawcy z prośbą o wystawienie potwierdzenia na nowego wydawcę.

  W przypadku zmiany tytułu zasobu ciągłego nowy tytuł należy oznaczyć nowym numerem ISSN. W tym celu należy przesłać do Narodowego Ośrodka ISSN wypełniony wniosek o nadanie numeru ISSN, ostatni numer starego tytułu i pierwszy numeru nowego tytułu lub, jeśli publikacja z nowym tytułem nie została jeszcze wydana, projekt strony tytułowej (z numeracją i datą) i redakcyjnej (ze „stopką”). Oficjalnie potwierdzimy nadanie numeru ISSN nowemu tytułowi po otrzymaniu egzemplarzy numeru pierwszego.

  W przypadku zawieszenia lub zakończenia wydawania zasobu ciągłego prosimy o przesłanie do Narodowego Ośrodka ISSN ostatniego numeru publikacji z informacją o zawieszeniu lub zakończeniu jego wydawania.

 • Biblioteka Narodowa proponuje wydawcom korzystanie z programu CIP (Cataloguing in Publication). Sporządzane są w nim opisy bibliograficzne dokumentów przed ich opublikowaniem, co przyspiesza wejście poszczególnych tytułów do obiegu informacji o nowych publikacjach tak w kraju, jak i za granicą.

  W Bibliotece Narodowej prowadzona jest baza wydawców uczestniczących w programie. Mogą oni przesłać do koordynatora programu informację o chęci uczestnictwa w programie. W następnej kolejności przesyłają do Biblioteki faks strony tytułowej i strony redakcyjnej wydawnictwa. Na tej podstawie jest sporządzany skrócony opis bibliograficzny, za którego poprawność odpowiada Biblioteka Narodowa. Wykonany opis CIP jest przesyłany wydawcy i powinien być wydrukowany na stronie redakcyjnej dokładnie w takiej formie, w jakiej został wykonany w Bibliotece Narodowej, z zachowaniem wszystkich znaków umownych, będących elementami sformalizowanego opisu bibliograficznego.

   

  Barbara Jabłońska
  tel. (22) 608 29 33
  e-mail: b.jablonska@bn.org.pl