POLONA dla naukowców - Biblioteka Narodowa

EN

POLONA dla naukowców

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu „POLONA dla naukowców” było stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e–usługi publicznej Polona dla Naukowców o wysokim poziomie dojrzałości, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie pracę z materiałami źródłowymi oraz istotnie poprawi dostęp do wyników prac naukowych.

W ramach projektu została udostępniona nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między uczestnikami projektów badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane. Wprowadzone rozwiązania umożliwią zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych, jak i ich interakcję.

E-usługa „POLONA dla naukowców” dostarcza nowych funkcji, bazując na serwisach i zasobie prawie 4 milionów publikacji dostarczanych obecnie przez Repozytorium Cyfrowe BN.

Niektóre korzyści, jakie zostały uzyskane dzięki Projektowi:

  1. Zwiększenie kooperacji i interakcji w czasie pracy naukowej dzięki narzędziom wspólnej pracy i publicznego dyskursu.
  2. Usprawnienie pracy zespołowej, polepszenie zarządzania i raportowania w projektach naukowych dzięki integracji funkcji harmonogramu z narzędziami pracy naukowej.
  3. Poprawa efektywności pracy naukowej dzięki integracji wielu narzędzi i wygodnej pracy z wieloma źródłami w jednym elastycznym środowisku.
  4. Zwiększenie wykorzystywania dziedzictwa kulturowego i naukowego zawartego w dostępnych w RCBN zbiorach BN i innych bibliotek.
  5. Upowszechnienie i poprawa recepcji prac naukowych w społeczeństwie dzięki ich publikacji w serwisie.
  6. Zwiększenie widoczności prac naukowych w sieci Internet dzięki eksponowaniu opublikowanych prac w Multiwyszukiwarce.
  7. Zwiększenie liczby materiałów o charakterze naukowym związanych ze zbiorami Polony.
  8. Obniżenie progu wejścia użytkowników indywidualnych - amatorów do badań naukowych i kształcenia ustawicznego dzięki dostępowi do narzędzi pracy naukowej.

Link do e-usługi PDN: https://polona.pl/pdn

Wartość dofinansowania: 4 866 113,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 118 191,93 zł

Realizacja: 4 834,994,70 zł

Termin realizacji projektu: sierpień 2019 – maj 2022

Kierownik projektu: Maciej Nadulski