Pełna czytelnia Rzeczypospolitej - Biblioteka Narodowa

EN

Pełna czytelnia Rzeczypospolitej

 

O projekcie

Projekt „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej”, jako kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć, skupia się na zabezpieczeniu najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, poprawie warunków do ich konserwacji i opracowania, a także udostępniania.

W ramach projektu zaplanowano adaptację i aranżację wybranych pomieszczeń gmachu głównego biblioteki, a także zwiększenie efektywności energetycznej.

Prace budowlane realizowane w ramach projektu polegać będą na:

 1. Adaptacji pomieszczeń na magazyn najcenniejszych rękopisów - pomieszczenia na Niskim oraz Wysokim Parterze w budynku A6 zostaną zaadaptowane na magazyn dla zbiorów specjalnych.
 2. Zmianie aranżacji pomieszczenia nr 42 na pracownię Zakładu Rękopisów wraz z adaptacją instalacji. W pracowni Zakładu Rękopisów będą konserwowane i opracowywane merytorycznie rękopisy ze zbiorów Skarbca Piśmiennictwa Rzeczypospolitej.
 3. Adaptacji pomieszczenia na Salę Wielofunkcyjną. W obrębie pomieszczenia zlokalizowanego w budynku A2 planuje się roboty budowlane prowadzące do zaadaptowania przestrzeni na Salę Wielofunkcyjną.
 4. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania zasobów polegająca na modernizacji systemu chłodzenia oraz zasilania.
 5. Poprawa bezpieczeństwa serwerowni BN poprzez rozbudowę istniejącej instalacji chłodniczej do pomieszczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej.

Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie:

 1. Zaplanowano wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble: magazynu rękopisów, pracowni Zakładzie Rękopisów, wyposażenie Sali Wielofunkcyjnej, oraz regały, biurka, krzesła, fotele, lampy stanowiące uzupełnienie zakupionego wcześniej wyposażenia czytelń i innych przestrzeni udostępnionych czytelnikom.
 2. Systemy multimedialne. Zakup wyposażenia umożliwiającego realizację działań zaplanowanych w Sali Wielofunkcyjnej, tj. szkolenia, konferencje i warsztaty, ale także inne wydarzenia jak np. wydarzenia  plenerowe i wystawy.
 3. Systemy i wyposażenie dla odbiorców o szczególnych potrzebach. Oprogramowanie i sprzęt ułatwiając korzystanie z oferty BN przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Ponadto, w ramach projektu realizowane będą działania mające na celu podnoszenie kompetencji kadry - przeprowadzone zostaną łącznie 22 szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe w 4 blokach dla 400 pracowników Biblioteki Narodowej.

Projekt realizowany jest we współpracy z Partnerem Zagranicznym – Towarzystwem Historyczo-Literackim/Biblioteką Polską w Paryżu. Współpraca z Partnerem projektu oparta będzie na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz organizacji cyklu wystaw rękopisów przechowywanych w BN i zasobów partnera.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty kulturowej Biblioteki Narodowej, w związku z czym grupa odbiorców oferty ulegnie zwiększeniu, co wiąże się także ze zmianą jej struktury.

Zakłada się następującą strukturę odbiorców:

 1. Badacze i naukowcy – organizacja licznych seminariów naukowych i szkoleń skierowanych do tej grupy, które mogą okazać się pomocne w pracy naukowej i rozwijaniu dorobku naukowego humanistów i humanistek nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.
 2. Uczniowie / młodzież / studenci – rozwinięcie współpracy ze szkołami, oferując im wachlarz działań edukacyjnych: w formule warsztatowej i wykładowej. Przewidziane wycieczki do pracowni rękopisów i warsztaty towarzyszące wystawom będą stanowiły uzupełnienie podstawy programowej ale również będą okazją do realizacji działań z zakresu promocji czytelnictwa i książki.
 3. Rodziny z dziećmi – biorąc pod uwagę potrzeby tej grupy (najmniej licznej w Bibliotece Narodowej) przygotowane w ramach oferty działania rozszerzą dotychczas dostępne dla tej grupy propozycje. Opracowana oferta w całości opiera się na zbiorach Biblioteki Narodowej, wyróżniając ją w związku z tym zakresem merytorycznym. Działania skierowane do rodzin mają charakter przede wszystkim edukacyjny umożliwiając wielopokoleniowo wspólne spędzanie czasu.
 4. Mieszkańcy Warszawy / Czytelnicy – Biblioteka Narodowa dzięki realizacji projektu stanie się bardziej dostępna dla mieszkańców miasta, którzy są zainteresowani czytaniem i kulturą. Zapewniony zostanie dostęp do książek również zagranicznych (dzięki planowanej Bibliotece Kultur), czasopism, audiobooków, muzyki, filmów i innych mediów. W ramach oferty zorganizowane zostaną liczne wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo, rozszerzając dotychczasową ofertę o spacery i spotkania ze współczesnymi twórcami.
 5. Seniorzy – Biblioteka Narodowa zaoferuje wachlarz warsztatów i zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów i osób starszych.
 6. Społeczność artystyczna – artyści, pisarze, muzycy i inni twórcy dzięki nowo opracowanej ofercie kulturalnej będą mogli promować swoją twórczość w Bibliotece Narodowej.
 7. Nauczyciele / Edukatorzy – Narodowa Książnica dzięki realizacji projektu i rozwinięcia współpracy ze szkołami będzie mogła być jeszcze lepszym ośrodkiem wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek.
 8. Mniejszość ukraińska – w ramach realizacji projektu zaplanowano działania skierowane bezpośrednio do osób w kryzysie uchodźczym: lekcje języka polskiego, pomoc w tworzeniu pism urzędowych, pomoc w wejściu na rynek pracy, jak i działania służące integracji społecznej: poszerzaniu wiedzy i promocja kultury ukraińskiej – skierowane zarówno do reprezentantek i reprezentantów mniejszości ukraińskiej, jak i Polek i Polaków zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy

Przewidziane w ramach projektu działania będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (lub skierowane bezpośrednio do nich, jak np. Czytelnia Braille’a) i/lub neuroróżnorodnych.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 39 992 715 zł.

Dofinansowanie projektu wyniesie łącznie 33 282 350 zł, na co składa się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26 196 537,69 zł i dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7 085 812,31 zł.

Projekt „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” realizowany jest z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura.

Ewentualne nieprawidłowości przy realizacji projektu można zgłaszać pocztą elektroniczną poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – Zgłaszanie nieprawidłowości

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie