Czytelnie - Biblioteka Narodowa

CZYTELNIE

Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Biblioteki Narodowej może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece. Pełniący dyżur pracownicy Pracowni Informacji Naukowej ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki Narodowej lub do innych wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji.

Biblioteka Narodowa zamknięta od 15 marca 2021 roku

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08.30–20.30

Kontakt

tel. (22) 608 23 30, (22) 608 24 91

e-mail: bninform@bn.org.pl

Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj zbiory z XIX-XXI w., mikrofilmy, książki i czasopisma z zakresu bibliologii – z wyłączeniem egzemplarzy o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: A., Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Min., Wyst.

W księgozbiorze podręcznym znajdują się m.in.: encyklopedie, słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i biograficzne, bibliografie ogólne i specjalistyczne, monografie, podręczniki.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Biblioteka Narodowa zamknięta od 15 marca 2021 roku

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08.30–13.00; 13.30–18.00; 18.30–20.30

Kontakt:

tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj rękopisy.

W Czytelni działa punkt dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Biblioteka Narodowa zamknięta od 15 marca 2021 roku

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 08.30–12.30; 13.30–17.30

Kontakt:

tel. (22) 608 24 85
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Czytelnia Kartograficzna liczy 7 miejsc i są w niej udostępniane mapy, atlasy, grafika, rysunki i fotografie oraz specjalistyczny księgozbiór podręczny.

Pytania dotyczące zbiorów kartograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl

Pytania dotyczące zbiorów ikonograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Czytelnia jest nieczynna. Zbiory udostępnianie są w Czytelni Ogólnej po uzyskaniu uprzedniej e-mailowej zgody właściwego kierownika lub osoby upoważnionej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1108

Kontakt

tel. (22) 608 27 16, (22) 608 27 21

e-mail: kart@bn.org.pl

Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Czytelnia Muzyczna liczy 7 miejsc. W Czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne – cymelia, a także obiekty w złym stanie zachowania) jest ograniczone następującymi przepisami:

  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest – obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika – okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

Za pośrednictwem Biura Zamówień Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych można uzyskać kopie materiałów, z wyjątkiem dokumentów chronionych prawem autorskim.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Czytelnia jest nieczynna. Zbiory udostępnianie są w Czytelni Ogólnej lub Czytelni Zasobu Wieczystego po uzyskaniu uprzedniej e-mailowej zgody właściwego kierownika lub osoby upoważnionej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1001

Kontakt

tel. (22) 608 23 89, (22) 608 26 55, (22) 608 26 56

e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych liczy 12 miejsc, w tym 8 stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt odtwarzający: 3 do odtwarzania dokumentów dźwiękowych, 3 do odtwarzania dokumentów audiowizualnych oraz 2 uniwersalne stanowiska komputerowe.

Udostępnia się tutaj:

  • materiały zgromadzone w zbiorach Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych posiadające status egzemplarzy użytkowych;
  • wyjątkowo, za zgodą kierownika zakładu, w formie jednorazowego przesłuchania: egzemplarze wieczyste – płyty CD, DVD, Blu-ray, wideokasety, płyty gramofonowe oraz taśmy i kasety magnetofonowe, jeżeli ich odtworzenie jest niezbędne do udokumentowanych celów naukowych, twórczych lub dydaktycznych.

Wałki fonograficzne i rolki pianolowe, w przypadku braku kopii na innych nośnikach, udostępniane są jedynie do wglądu.

W Czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny, w tym kilkanaście czasopism poświęconych muzyce, fonografii i kinematografii.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Czytelnia jest nieczynna.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1160

Kontakt

tel. (22) 608 26 66, (22) 608 26 61

e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

Biblioteka została otwarta 1 marca 1950 roku, od 2006 roku działa w strukturze Biblioteki Narodowej. Udostępnia swoje zbiory przede wszystkim pracownikom naukowo-badawczym, członkom stowarzyszeń twórczych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN Clubu, dziennikarzom, redaktorom, pracownikom wydawnictw, studentom wydziałów filologicznych i humanistycznych. Studenci mogą korzystać ze zbiorów na podstawie skierowań z uczelni.

Biblioteka gromadzi literaturę polską i obcą, leksykony, słowniki, biografie, wydawnictwa z zakresu historii, kultury, literatury, literaturoznawstwa. Druki zwarte liczą 68 tys. woluminów. Egzemplarze pochodzą z zakupów i darów przekazywanych przez wydawców i pisarzy (często z dedykacjami i autografami). Duży zbiór stanowią także czasopisma: XIX-wieczne („Ateneum”, „Biblioteka Ossolińskich”, „Biblioteka Warszawska, Biesiada Literacka”, „Dziennik Literacki”, „Kłosy”, „Magazyn Powszechny”, „Mucha”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”), 129 tytułów czasopism z XX w. (do 1939 r.), ponad 270 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych w języku polskim (od 1940 r.), głównie literackich, a także 52 tytuły czasopism niezależnych, wydanych w Polsce (drugi obieg) i za granicą. Do unikatowych zbiorów należą wycinki prasowe, liczące ponad 6 tys. teczek, dotyczące twórczości pisarzy polskich i z Polską związanych, a także prawie 13 tys. fotografii twórców literatury. Cenny jest również zbiór dokumentów z działalności Związku Literatów Polskich od 1944 r.: stenogramy ze zjazdów, protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, stenogramy sekcji Związku z lat 1950-56.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.

Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10.00–18.00
W lipcu i w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–16.00

Kontakt

tel. (22) 826 25 04

e-mail: bdpp@bn.org.pl