Czytelnie - Biblioteka Narodowa

CZYTELNIE

Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Biblioteki Narodowej może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece. Pełniący dyżur pracownicy Pracowni Informacji Naukowej ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki Narodowej lub do innych wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08.30–20.30

Kontakt

tel. (22) 608 23 30

e-mail: bninform@bn.org.pl

Do korzystania z czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj zbiory z XIX-XXI w., mikrofilmy, książki i czasopisma z zakresu bibliologii – z wyłączeniem egzemplarzy o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: A., Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Min., Wyst.

W księgozbiorze podręcznym znajdują się m.in.: encyklopedie, słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i biograficzne, bibliografie ogólne i specjalistyczne, monografie, podręczniki.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08.30–20.30

Kontakt:

tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Do korzystania z czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj książki, gazety i czasopisma z XIX-XXI w. – egzemplarze o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: A., Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Min., Wyst., druki ulotne oraz dokumenty elektroniczne.

W Czytelni działa punkt dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08.30–17.30

Kontakt:

tel. (22) 608 24 85
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Czytelnia Kartograficzna liczy 7 miejsc i są w niej udostępniane mapy, atlasy, grafika, rysunki i fotografie oraz specjalistyczny księgozbiór podręczny. Z czytelni mogą korzystać osoby, które posiadają przy sobie ważną kartę czytelnika.

Korzystanie ze zbiorów kartograficznych i ikonograficznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki Narodowej.

Ze względu na zaistniałą sytuację i szczególną wartość zbiorów, są one udostępniane w ograniczonym zakresie, po uzyskaniu zgody właściwego kierownika lub osoby upoważnionej. Zgodę można uzyskać drogą elektroniczną. Realizacja zamówienia jest uzależniona od statusu zbiorów oraz czasu ich bibliotecznego przysposobienia do udostępnienia.

Pytania dotyczące zbiorów kartograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl

Pytania dotyczące zbiorów ikonograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl

Z powodu robót budowlanych związanych z modernizacją czytelń ruch osobowy na terenie Biblioteki Narodowej podlega ograniczeniom. Osobom chcącym skorzystać z Czytelni Kartograficznej, wydawane są przepustki Gościa, uprawniające do przejścia przez bramkę kontroli dostępu. Przepustka jest wydawana na podstawie karty czytelnika lub jednorazowej karty czytelnika, po potwierdzeniu możliwości udostępnienia zbiorów w oryginale, i podlega zwrotowi po zakończeniu korzystania z Czytelni.

Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń podczas planowania czasu odwiedzin w Czytelni Kartograficznej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1108

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10.00–14.00

Kontakt

tel. (22) 608 27 11, (22) 608 27 21

e-mail: kart@bn.org.pl

Czytelnia Muzyczna liczy 7 miejsc. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. W tej czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne - cymelia, a także obiekty bardzo zniszczone) jest ograniczone następującymi przepisami:

  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest - obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika - okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

Za pośrednictwem Biura Zamówień Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych można uzyskać kopie materiałów, z wyjątkiem dokumentów chronionych prawem autorskim.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1001

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10.00–14.00

Kontakt

tel. (22) 608 23 89, (22) 608 23 92, (22) 608 26 55, (22) 608 26 56

e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych liczy 12 miejsc, w tym 8 stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt odtwarzający: 3 do odtwarzania dokumentów dźwiękowych, 3 do odtwarzania dokumentów audiowizualnych oraz 2 uniwersalne stanowiska komputerowe. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN.

Udostępnia się tutaj:

  • materiały zgromadzone w zbiorach Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych posiadające status egzemplarzy użytkowych;
  • wyjątkowo, za zgodą kierownika zakładu, w formie jednorazowego przesłuchania: egzemplarze wieczyste – płyty CD, DVD, Blu-ray, wideokasety, płyty gramofonowe oraz taśmy i kasety magnetofonowe, jeżeli ich odtworzenie jest niezbędne do udokumentowanych celów naukowych, twórczych lub dydaktycznych.

Wałki fonograficzne i rolki pianolowe, w przypadku braku kopii na innych nośnikach, udostępniane są jedynie do wglądu.

W czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny, w tym kilkanaście czasopism poświęconych muzyce, fonografii i kinematografii.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1160

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10.00–14.00

Kontakt

tel. (22) 608 26 66, (22) 608 26 61

e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

Biblioteka została otwarta 1 marca 1950 roku, od 2006 roku działa w strukturze Biblioteki Narodowej. Udostępnia swoje zbiory przede wszystkim pracownikom naukowo-badawczym, członkom stowarzyszeń twórczych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN Clubu, dziennikarzom, redaktorom, pracownikom wydawnictw, studentom wydziałów filologicznych i humanistycznych. Studenci mogą korzystać ze zbiorów na podstawie skierowań z uczelni.

Biblioteka gromadzi literaturę polską i obcą, leksykony, słowniki, biografie, wydawnictwa z zakresu historii, kultury, literatury, literaturoznawstwa. Druki zwarte liczą 68 tys. woluminów. Egzemplarze pochodzą z zakupów i darów przekazywanych przez wydawców i pisarzy (często z dedykacjami i autografami). Duży zbiór stanowią także czasopisma: XIX-wieczne („Ateneum”, „Biblioteka Ossolińskich”, „Biblioteka Warszawska, Biesiada Literacka”, „Dziennik Literacki”, „Kłosy”, „Magazyn Powszechny”, „Mucha”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”), 129 tytułów czasopism z XX w. (do 1939 r.), ponad 270 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych w języku polskim (od 1940 r.), głównie literackich, a także 52 tytuły czasopism niezależnych, wydanych w Polsce (drugi obieg) i za granicą. Do unikatowych zbiorów należą wycinki prasowe, liczące ponad 6 tys. teczek, dotyczące twórczości pisarzy polskich i z Polską związanych, a także prawie 13 tys. fotografii twórców literatury. Cenny jest również zbiór dokumentów z działalności Związku Literatów Polskich od 1944 r.: stenogramy ze zjazdów, protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, stenogramy sekcji Związku z lat 1950-56.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.

Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10.00–18.00
W lipcu i w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–16.00

Kontakt

tel. (22) 826 25 04