Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

OGŁOSZENIA

Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN -  Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  POIiŚ 2014-2020”.

Znak sprawy: XIV.263.3.2020

Transmisja z otwarcia ofert została zakończona

Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN -  Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  POIiŚ 2014-2020”.
Znak sprawy: XIV.263.1.2020

Transmisja z otwarcia ofert została zakończona

Transmisja on-line z otwarcia ofert w przetargu PZP

„Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego na potrzeby Biblioteki Narodowej”, Znak sprawy: XIV.263.2.2020

 

Transmisja z otwarcia ofert została zakończona

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe wraz z kompletem załączników w zakresie przeglądu Systemu Transportu Szynowego TELELIFT:

03.09.2019 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się 19 września 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku na adres: i.rosa@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule wiadomości należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” (dalej zwanym Projektem)

30.07.2019

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej”.

Prezentacja odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2019 roku na adres: k.luczynska@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e mail należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej" (dalej zwanym Projektem)

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej

Biblioteka Narodowa ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej "Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej" - w ramach uzyskanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (decyzja Nr 54560/14/A1) z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury.

Pobierz Informację o wynikach konkursu z dnia 2015-11-23

***

Pobierz Modyfikację treści Regulaminu konkursu z dnia 2015-09-14

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-09-14

***

Pobierz Modyfikację treści Regulaminu konkursu z dnia 2015-08-27

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-08-27

***

Pobierz Ogłoszenie o Konkursie

Pobierz sprostowanie do Ogłoszenia o Konkursie

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz załączniki do Regulaminu Konkursu w pliku ZIP

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-13

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-14

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-07-16

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-20 

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-24