Krajowa Rada Biblioteczna - Biblioteka Narodowa

KRAJOWA RADA BIBLIOTECZNA

O Krajowej Radzie Bibliotecznej

Krajowa Rada Biblioteczna zgodnie z art. 7 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
 • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
 • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
 • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
 • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej,
 • przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej
 • dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw nauki
 • trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Organizacja i tryb działania Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat. Sposób procedowania Rady (wybór przewodniczącego, powoływanie zespołów problemowych, zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady) określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej.

Sprawozdania

Skład KRB

Skład Krajowej Rady Bibliotecznej 2019-2024

 • dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 • dr Aneta Drabek – starszy kustosz dyplomowany, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Uniwersytet Śląski;
 • Joanna Kamińska – zastępca dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie;
 • dr Dagmara Kawoń-Noga – nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu;
 • Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek;
 • prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński – kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady;
 • Andrzej Marcinkiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie;
 • Agnieszka Miśkiewicz – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, zastępca prezesa Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy;
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida;
 • Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu;
 • Dorota Olejnik – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki;
 • Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (zm.) – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;
 • dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN – dyrektor Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Kontakt

Krajowa Rada Biblioteczna
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Sekretarz KRB

dr Beata Wyderka

tel: 22 608 2932
e-mail: b.wyderka@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego