Krajowa Rada Biblioteczna - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

KRAJOWA RADA BIBLIOTECZNA

O Krajowej Radzie Bibliotecznej

Krajowa Rada Biblioteczna zgodnie z art. 7 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
 • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
 • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
 • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
 • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej,
 • przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej
 • dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw nauki
 • trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Organizacja i tryb działania Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat. Sposób procedowania Rady (wybór przewodniczącego, powoływanie zespołów problemowych, zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady) określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej.

Sprawozdania

Skład KRB

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 2014-2019

 • Paweł Braun - dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, przedstawiciel MKiDN
 • Sylwia Czacharowska - dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przedstawiciel MEN
 • Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek
 • Alicja Kuduk - nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz -- Dreszera w Chełmie, przedstawiciel MEN
 • dr Emanuel Kulczycki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, przedstawiciel MNiSW
 • dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Piotr Matywiecki - przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • Agnieszka Miśkiewicz - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, przedstawiciel MEN
 • Jacek Nowiński - dyrektor Biblioteki Elbląskiej; przedstawiciel MKiDN
 • Andrzej Ociepa - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, przedstawiciel MKiDN
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • dr hab. Jacek Soszyński, prof. UW - Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, przedstawiciel MNiSW
 • Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Irena Zalewska - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przedstawiciel MEN

Kontakt

Krajowa Rada Biblioteczna
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Sekretarz KRB

dr Beata Wyderka

tel: 22 608 2932
e-mail: b.wyderka@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego