Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Biblioteka Narodowa

RADA DS. NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

O Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego zgodnie z art. 6 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków;
 • opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym;
 • opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego.

W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej jako przewodniczący Rady;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • przedstawiciel Biblioteki Narodowej;
 • przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej;
 • przedstawiciel Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
 • przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk;
 • przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej.

Organizacja i tryb działania Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres czterech lat. Sposób procedowania Rady (zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady, powoływanie zespołów roboczych Rady) określa Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Sprawozdania

Skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2016-2020:

dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej – Przewodniczący Rady;

Roksana Tołwińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej;

dr Iwona Nowicka – radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Joanna Chojecka – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

Ewa Potrzebnicka – Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Biblioteka Narodowa;

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;

dr Mariusz Dworsatschek – Wicedyrektor ds. Bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;

dr Zofia Tylewska-Ostrowska – Dyrektor Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk;

prof. dr hab. Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Krajowa Rada Biblioteczna.

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego