Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się 19 września 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku na adres: i.rosa@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule wiadomości należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” (dalej zwanym Projektem)

Opracowane przez: 
Sonia Wronkowska
Data opracowania: 
2019-09-03 14:02:36
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2019-09-03 14:02:36
Data ostatniej modyfikacji: 
2019-09-30 16:02:13

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie 2.2 „Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej”.
Prezentacja odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2019 roku na adres: k.luczynska@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e mail należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej" (dalej zwanym Projektem)

Opracowane przez: 
Karolina Łuczyńska
Data opracowania: 
2019-07-30 13:59:28
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2019-07-30 13:59:28
Data ostatniej modyfikacji: 
2019-07-30 14:14:45

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie dialogu technicznego w ramach projektu „e-usługa Omnis”

W związku z prowadzonym projektem „e-usługa Omnis” (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0043/16-00) ogłaszamy prowadzenie dialogu techniczny związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie koncentratora metadanych - Zakup koncentratora wraz z licencjami” oraz dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i implementację systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2017-03-14 13:50:29
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2017-03-14 13:50:29
Data ostatniej modyfikacji: 
2017-03-14 14:27:43

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Biblioteka Narodowa (BN) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę środków czystości na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie, których rodzaj i ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2016 do godziny 15:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres: administracja@bn.org.pl

Zał. 1 Arkusz cenowy  i ilościowy - środki czystości

Zał. 2 Umowa środki czystości

Zał. 3 Formularz ofertowy - środki czystości

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

Biblioteka Narodowa informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości wpłynęło 6 ofert. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro i w dniu 1 września 2016 roku BN podpisała umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-08-04 12:45:41
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2016-08-04 12:45:41
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-09-06 13:13:24

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „e-Usługa OMNIS” przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nr naboru: POPC.02.01.00-IP.01-00-002/15).

Prezentacja odbędzie się 23 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali nr 3000 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2016 roku na adres e-mail m.zalewska@bn.org.pl.*

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-03-08 11:04:49
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-03-08 11:04:49
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-04-01 14:30:16

Informacja w sprawie ogłoszenia na sprzedaż samochodu Toyota Avensis

Zakład Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki Narodowej informuje, że w wyznaczonym terminie składania ofert dotyczących ogłoszenia na sprzedaż samochodu Toyota Avensis, tj. do dnia 19 lutego 2016 roku do godziny 15:00 wpłynęło 6 ofert.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-02-23 12:29:19
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-02-23 12:29:19
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-02-23 12:30:14

Oferta sprzedaży samochodu osobowego Toyota Avensis

Biblioteka Narodowa informuje, że po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta i w dniu 26.02.2016 roku BN podpisała umowę na sprzedaż samochodu Toyota Avensis, na kwotę 5372,00 zł brutto.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Biblioteka Narodowa posiada do odsprzedania samochód osobowy TOYOTA AVENSIS 1.8 SEDAN zielony metalik.
Cena minimalna, dane techniczne oraz zdjęcia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszego ogłoszenia.

W celu obejrzenia przedmiotu sprzedaży zapraszamy w godzinach 7:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Wszelkie pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży prosimy przesyłać na adres e-mail: administracja@bn.org.pl.

Oferty należy składać w terminie do 19 lutego 2016 do godziny 15:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres e-mail: administracja@bn.org.pl

Telefon kontaktowy tel. 22 6082288

Załącznik nr 3 - projekt umowy sprzedaży

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-02-08 16:33:17
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-02-08 16:33:17
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-03-09 14:07:47

Publiczna prezentacja założeń projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się 21 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali nr 3000 w budynku B gmachu głównego Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl.*

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Patrimonium - cyfrowe udostępnienie zasobów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu z dnia 21 stycznia 2016 r.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-01-05 15:10:41
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-01-05 15:10:41
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-02-16 14:05:31
Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-11-18 14:54:22
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-11-18 14:54:22
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-11-18 15:03:33
Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-07-08 14:29:05
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-07-08 14:29:05
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-07-08 14:31:22

 

 

 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

pobierz protokół z prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

 

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „e-Usługa OMNIS” przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali nr 3000 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku na adres e-mail: m.zalewska@bn.org.pl.*

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-04-10 14:24:13
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-04-10 14:24:13
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-07-08 14:31:58