2024 - Biblioteka Narodowa

EN

2024

Regulamin na lata 2023–2025

W dniu 24 marca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na lata 2023–2025 Priorytetu 1 Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2024 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 33 mln złotych.

Regulamin K.I. 1.1. na lata 2023–2025

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 maja 2024 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji w roku 2024 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2024 znajdują się w następujących dokumentach:

KONKURS 1/2024

Nabór wniosków

Ogłaszamy nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który rozpocznie się 11 CZERWCA 2024 ROKU.
NABÓR WNIOSKÓW TRWAŁ BĘDZIE DO 24 CZERWCA 2024 ROKU.

Kwoty dofinansowania, do wysokości których wnioskodawca składa wniosek, zostały podane wnioskodawcom za pośrednictwem nadzorujących bibliotek wojewódzkich.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 65% lub 80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w Regulaminie.

Wniosek należy wypełnić poprzez portal internetowy Witkac.pl

Wygenerowaną ostateczną wersję * wniosku w Witkac.pl (w 1 egzemplarzu wraz z załącznikami**) wnioskodawcy przesyłają jako dokument elektroniczny lub papierowy, przy czym:

  1. wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego:
    1. podpisują wniosek i załączniki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
    2. podpisane elektronicznie ww. dokumenty składają poprzez portal (najpierw załączniki, a następnie wniosek),
  2. wnioskodawcy, którzy nie używają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego: dostarczają wydruk ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi pieczęciami oraz podpisami do Biblioteki Narodowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.1. (1/2024)

O terminowym wpływie wniosku do Operatora decyduje:

  1. dla wniosku składanego elektronicznie – data jego wgrania w portalu,
  2. dla wniosku składanego w formie papierowej – data stempla pocztowego operatora pocztowego lub w przypadku przesyłki kurierskiej albo osobistego złożenia w siedzibie Biblioteki Narodowej pieczęć Kancelarii Biblioteki Narodowej (pok. 283) – z datą nie późniejszą niż dzień zakończenia naboru wniosków.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu).

*) Komunikat na ekranie w portalu Witkac.pl „Oferta została złożona” oznacza jedynie wygenerowanie ostatecznej wersji i nie jest równoznaczny z wpływem/złożeniem wniosku do Operatora.

**) Szczegółowy wykaz załączników do wniosku w roku 2024 zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu, przy czym wnioskodawca dołącza do wniosku tylko te załączniki, które przypisał portal po zakończeniu procesu generowania.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalnoprawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres/adresy poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w terminie wskazanym przez Bibliotekę Narodową liczonym od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. Niezłożenie poprawionej dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu).

DO POBRANIA

*) Zamieszczone w tej sekcji wzory stanowią tylko wizualizację dokumentów (bez sumy kontrolnej), które generowane będą na platformie Witkac.pl podczas każdego z etapów trwania zadania i oznaczane właściwą sumą kontrolną.

INSTRUKCJE

WNIOSEK *)

UMOWA*)

RAPORT