Rozpoczął się IV nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO w ramach NPRCz 2.0 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rozpoczął się IV nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO w ramach NPRCz 2.0

Rozpoczął się IV nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO w ramach NPRCz 2.0

Do 9 lutego br. biblioteki publiczne mogą składać wnioski do czwartego naboru w konkursie BLISKO, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Budżet tegorocznej edycji wynosi 5,5 mln zł. Najwyżej ocenione projekty otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne, będące beneficjentami BLISKO, otrzymały łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły realizować zadania w trybie dwuletnim, w okresie od 29 marca 2024 do 15 listopada 2025 roku. Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą system SOP.

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:

  • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
  • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,


dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych  beneficjentów w skali kraju;
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne;
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.

    Szczegółowe informacje na temat składania wniosków, regulaminu oraz kryteriów udzielania dofinansowania
UDOSTĘPNIJ:
TAGI: konkursy

Aktualności