Dofinansowanie dla bibliotek w ramach konkursu BLISKO / NPRCz 2.0.
Wystartował trzeci nabór wniosków - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dofinansowanie dla bibliotek w ramach konkursu BLISKO / NPRCz 2.0.
Wystartował trzeci nabór wniosków

Dofinansowanie dla bibliotek w ramach konkursu BLISKO / NPRCz 2.0. <br>Wystartował trzeci nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, ogłasza trzeci nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO o budżecie 5,5 mln zł, na realizację zadań w latach 2023-2024. Wnioski można składać w dniach 31 marca – 21 kwietnia 2023 roku drogą elektroniczną.

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa 2.0. Służy podnoszeniu kompetencji pracowników bibliotek, rozwijaniu lokalnych partnerstw, włączaniu nowych środowisk i aktywizację lokalnych społeczności w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego nie tylko najnowsze pozycje książkowe, ale również dostęp do Internetu, komputerów, audiobooków i e-booków. Jego całkowity budżet na lata 2021 -2025 wynosi 24,5 mln zł. 

O dofinansowanie projektów realizowanych w latach 2023 – 2024 mogą aplikować do Narodowego Centrum Kultury biblioteki publiczne prowadzone przez samorządy. Do podziału pomiędzy beneficjentów jest 5,5 mln zł. Wysokość dofinansowania na realizację dwuletniego zadania dla jednej biblioteki wyniesie od 100 tys. zł do 140 tys. zł.

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań, oraz poprzez wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju;
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne;
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania : 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwo oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania.

Narodowe Centrum Kultury, koordynujące realizację BLISKO, będzie wspierać beneficjentów konkursu nie tylko finansowo, ale również merytorycznie poprzez organizację szkoleń wprowadzających do realizacji działań oraz podnoszących kompetencje pracowników bibliotek oraz ich lokalnych partnerów, przygotowanie spotkań beneficjentów w różnych częściach Polski oraz indywidualny tutoring, służący m. in. zdefiniowaniu obszarów wymagających wsparcia, bieżącej konsultacji realizowanych działań oraz procesu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 maja 2023 roku do 15 listopada 2024 roku.

Aktualnie 46 bibliotek publicznych z 14 województw od 28 marca 2022 r. do 15 listopada 2023 r. (w cyklu dwuletnim) realizuje działania w ramach drugiego naboru BLISKO. Oprócz przekazania dotacji pokrywających do 90% budżetu projektów konkursowych, NCK zorganizowało dla beneficjentów cykl szkoleń, wsparcie indywidualnych tutorów oraz konferencje i wizyty studyjne.

W Polsce działa ponad 2,5 tys. bibliotek publicznych, które wraz ze swoimi filiami tworzą sieć prawie 8 tys. instytucji kultury znajdujących się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Biblioteki stanowią jedno z ważnych miejsc, obok miejsca zamieszkania i pracy, w którym ludzie socjalizują się, uczą lub oddają rozrywce. Jednym z kluczowych celów programu jest wzmacnianie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” integrującego społeczność lokalną.

Czytelnictwo nie tylko rozwija nasze kompetencje osobiste, zawodowe, ale niewątpliwie wpływa na procesy społeczne ‑ wspiera rozwój społeczny i wzmacnia tożsamość narodową, dlatego jego promocja należy do priorytetowych celów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji kultury – operatorów NPRCz 2.0.  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa to zwiększanie świadomości i kompetencji w zakresie posługiwania się językiem polskim i językami regionalnymi. W zasadach przewodnich Planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie kultury na lata 2019–2022 wskazano, iż „różnorodność kulturowa i językowa jest jednym z kluczowych atutów Unii Europejskiej, a jej ochrona i promowanie zajmują centralne miejsce w polityce kulturalnej na szczeblu europejskim”.

Więcej informacji o Programie na stronach: www.nck.pl  www.nprcz.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) są przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek. Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych


 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską