Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Zbiory Biblioteki to ponad 100 tys. woluminów książek i czasopism. Szczególnie cenny zasób Biblioteki stanowi unikatowy zbiór blisko 1,4 tys. książek z przełomu XIX i XX wieku, należący wcześniej do Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z których blisko 600 zostało zdeponowanych w otwartym dostępie w Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Tematyka gromadzonego przez Bibliotekę księgozbioru jest zgodna z profilem naukowym i dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Biblioteka gromadzi zbiory (książki, czasopisma, zbiory specjalne) z następujących dziedzin: kultura fizyczna; wychowanie fizyczne; sport; antropologia; biologia; biomechanika; biochemia; fizjologia; higiena i wychowanie zdrowotne; rehabilitacja ruchowa; kosmetologia; terapia zajęciowa; medycyna sportu; rekreacja i turystyka; krajoznawstwo; odnowa biologiczna; ekologia; historia, socjologia, pedagogika, medycyna, psychologia i ekonomika w odniesieniu do sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rehabilitacji i kosmetologii.

Pierwsze pozycje księgozbioru Biblioteki to zbiory dwuletniego Kursu Naukowego Gimnastycznego, utworzonego w roku 1895 przy Uniwersytecie Jagiellońskim przez prof. Henryka Jordana. W 1927 r. powołano przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Wychowania Fizycznego. Księgozbiór Studium liczył wówczas 698 woluminów. W roku 1950 Studium przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Biblioteka Studium stała się Biblioteką Główną WSWF, a od 1972 r. Akademii Wychowania Fizycznego.

Obecnie Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest nowoczesną jednostką, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne i elektroniczne, tworzy własne zasoby informacyjne (bazy danych, cyfrowe wersje zbiorów), administruje systemami informacyjnymi (m.in. repozytorium instytucjonalnym Uczelni, repozytorium danych badawczych), prowadzi działalność badawczą, popularyzatorską i wystawienniczą.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności