Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

EN

Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN -  Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  POIiŚ 2014-2020”.
Znak sprawy: XIV.263.1.2020

Transmisja z otwarcia ofert została zakończona

UDOSTĘPNIJ: