Zespoły zadaniowe - Biblioteka Narodowa

EN

Zespoły zadaniowe

Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

Bożena Wojtas – kierownik
tel. (22) 608 26 21
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Informacja
tel. (22) 608 24 10

 • Przydzielanie numerów ISBN wydawcom książek (wydawnictw zwartych) oraz numerów ISMN wydawcom publikacji muzycznych.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz ISBN i ISMN.

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Marzena Sokołowska – kierownik
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

 • Współpraca z Zespołem Sterującym ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, organizacja posiedzeń Zespołu i ich dokumentowanie.
 • Współpraca z Instytutem Książki i Czytelnictwa przy opracowaniu kryteriów i zasad rozdziału dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
 • Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Kierunku interwencji 1.1.
 • Opracowanie wzorów dokumentów do realizacji Kierunku interwencji 1.1.
 • Prowadzenie naboru wniosków.
 • Sprawdzanie pod względem formalnoprawnym wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez biblioteki publiczne.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o dotację o dofinansowanie.
 • Przygotowanie wniosków o wypłatę oraz ich sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Współpraca z właściwą komórką finansową w zakresie wypłacania dotacji.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgodności z umową rozliczeń składanych przez biblioteki publiczne.
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy.
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji Kierunku interwencji.
 • Kontakty z bibliotekami publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem kontroli w bibliotekach z realizacji Priorytetu.
 • Upowszechnianie informacji na temat Kierunku interwencji.

Więcej o Kierunku interwencji 1.1

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Karolina Łuczyńska – kierownik
tel. (22) 608 24 23
e-mail: k.luczynska@bn.org.pl

 • Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Kierunku interwencji oraz innych wzorów dokumentów do realizacji Kierunku interwencji.
 • Prowadzenie naboru wniosków o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek składanych przez biblioteki, w tym sprawdzanie ich pod względem formalnoprawnym.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgodności z umową sprawozdań składanych przez biblioteki.
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy.
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji Kierunku interwencji.
 • Kontakty z bibliotekami publicznymi spełniającymi wymogi ustawy z dnia 27 czerwca o bibliotekach, rozdz. 5, zorganizowanymi w formie samorządowej instytucji kultury oraz innymi samorządowymi instytucjami kultury posiadającymi w swojej strukturze biblioteki publiczne oraz innymi zaliczonymi przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem kontroli w bibliotekach z realizacji Kierunku interwencji.
 • Upowszechnianie informacji na temat Kierunku interwencji.

Więcej o Kierunku interwencji 1.2