Zespoły zadaniowe - Biblioteka Narodowa

EN

Zespoły zadaniowe

Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

Bożena Wojtas – kierownik
tel. (22) 608 26 21
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Informacja
tel. (22) 608 24 10

 • Przydzielanie numerów ISBN wydawcom książek (wydawnictw zwartych) oraz numerów ISMN wydawcom publikacji muzycznych.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz ISBN i ISMN.

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Marzena Sokołowska – kierownik
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

 • Współpraca z Zespołem Sterującym ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, organizacja posiedzeń Zespołu i ich dokumentowanie.
 • Współpraca z Instytutem Książki i Czytelnictwa przy opracowaniu kryteriów i zasad rozdziału dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
 • Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Kierunku interwencji 1.1.
 • Opracowanie wzorów dokumentów do realizacji Kierunku interwencji 1.1.
 • Prowadzenie naboru wniosków.
 • Sprawdzanie pod względem formalnoprawnym wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez biblioteki publiczne.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o dotację o dofinansowanie.
 • Przygotowanie wniosków o wypłatę oraz ich sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Współpraca z właściwą komórką finansową w zakresie wypłacania dotacji.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgodności z umową rozliczeń składanych przez biblioteki publiczne.
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy.
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji Kierunku interwencji.
 • Kontakty z bibliotekami publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem kontroli w bibliotekach z realizacji Priorytetu.
 • Upowszechnianie informacji na temat Kierunku interwencji.

Więcej o Kierunku interwencji 1.1

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Barbara Maria Morawiec – kierownik
tel. 608 578 009, (22) 608 23 34
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl

 • Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Kierunku interwencji oraz innych wzorów dokumentów do realizacji Kierunku interwencji.
 • Prowadzenie naboru wniosków o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek składanych przez biblioteki, w tym sprawdzanie ich pod względem formalnoprawnym.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgodności z umową sprawozdań składanych przez biblioteki.
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy.
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji Kierunku interwencji.
 • Kontakty z bibliotekami publicznymi spełniającymi wymogi ustawy z dnia 27 czerwca o bibliotekach, rozdz. 5, zorganizowanymi w formie samorządowej instytucji kultury oraz innymi samorządowymi instytucjami kultury posiadającymi w swojej strukturze biblioteki publiczne oraz innymi zaliczonymi przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem kontroli w bibliotekach z realizacji Kierunku interwencji.
 • Upowszechnianie informacji na temat Kierunku interwencji.

Więcej o Kierunku interwencji 1.2

Zespół Zadaniowy do realizacji projektu Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

Magdalena Rud – kierownik
tel. 664 045 885
e-mail: m.rud@bn.org.pl

 • Przygotowanie rękopisów i innych materiałów Archiwum Instytutu Literackiego Kultura do digitalizacji.
 • Digitalizacja rękopisów i innych materiałów znajdujących się w Archiwum Instytutu Literackiego Kultura.
 • Przekazywanie skanów do Repozytorium Cyfrowego BN.
 • Bieżąca obsługa administracyjna, logistyczna i techniczna projektu.

Zespół Zadaniowy ds. realizacji Projektu Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej

Michał Żejmis – kierownik
e-mail: m.zejmis@bn.org.pl

 • Koordynowanie działań w ramach realizacji Projektu
 • Obsługa administracyjna, logistyczna i techniczna Projektu.