Zespoły zadaniowe - Biblioteka Narodowa

EN

Zespoły zadaniowe

Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

Bożena Wojtas – kierownik
tel. (22) 608 26 21
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Informacja
tel. (22) 608 24 10

 • Przydzielanie numerów ISBN wydawcom książek (wydawnictw zwartych) oraz numerów ISMN wydawcom publikacji muzycznych.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz ISBN i ISMN.

Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Marzena Sokołowska – kierownik
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

 • Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Priorytetu 1 oraz innych wzorów dokumentów do realizacji Priorytetu 1.
 • Prowadzenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez biblioteki publiczne do Priorytetu 1, w tym sprawdzanie ich pod względem formalnym oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o dotację na dofinansowanie w Priorytecie 1.
 • Przygotowanie i sprawdzanie wniosków o wypłatę beneficjentom dotacji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 • Sprawdzanie rozliczeń składanych przez biblioteki publiczne pod względem formalnym i merytorycznym zgodności z umową.
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy.
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji Priorytetu 1.
 • Udzielanie informacji i kontakt z bibliotekami publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem kontroli w bibliotekach z realizacji Priorytetu 1.
 • Upowszechnianie informacji na temat Priorytetu 1.

Więcej o Priorytecie