2017 - Biblioteka Narodowa

EN

2017

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na 2017 rok

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 kwietnia 2017 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2017 znajdują się w dokumentach poniżej:

Pytania i odpowiedzi

Nabór wniosków w roku 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 1 czerwca 2017 r. podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Termin naboru wniosków do Priorytetu 1 ustala się do 26 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30%, 40% lub 50% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).

Wnioski (w 2 egz.) wraz z załącznikami (kopia aktualnego statutu oraz odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury w 1 egz.) należy składać w formie papierowej na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na adres:

Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na koperciewniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych