2016 - Biblioteka Narodowa

EN

2016

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2016 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 21 kwietnia 2016 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2016. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2016 znajdują się w dokumentach poniżej:

Pytania i odpowiedzi

Nabór wniosków w roku 2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 2 czerwca 2016 r. podział dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Termin naboru wniosków do Priorytetu 1 ustala się do 24 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30%, 35% lub 40% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).

Wnioski wraz z załącznikiem (kopia aktualnego statutu) należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na adres:

Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
wniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Pliki do pobrania: