Aktualności NZB - Biblioteka Narodowa

EN

Aktualności NZB

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 25 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2023 oraz ustaliła plan pracy na rok 2024.

Ponadto Rada omawiała temat finansowania bibliotek zaliczonych do NZB.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 27 listopada 2023 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Ponadto Rada pozytywnie zarekomendowała nowelizację NPRCz 2.0, wysłuchała informacji o kradzieży w BUW oraz  przyjęła uchwałę dotyczącą ochrony najcenniejszych zbiorów w Polsce.  

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2022

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2022”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał.

Przewodniczącym Rady jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania

Więcej informacji o Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 22 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2022 oraz ustaliła plan pracy na rok 2023.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN oraz powołała zespół roboczy do oceny wniosku Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 8 grudnia 2022 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na posiedzeniu Rada powołała zespół roboczy do oceny wniosku Prezesa Polskiej Akademii Nauk o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Ponadto Rada dyskutowała nad programem finansowania zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2021

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2021”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał.

Przewodniczącym Rady jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania 

Więcej informacji o Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 25 marca 2022 roku odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2021 oraz ustaliła plan pracy na rok 2022.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski: prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych obiektów i kolekcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych obiektów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Rada omawiała również zagrożenia dla narodowego zasobu bibliotecznego wynikające z agresji Rosji na Ukrainę.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 4 marca 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na posiedzeniu Rada omawiała sprawy bieżące, w tym wpływające z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zgodnie z jej właściwością.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2020 oraz ustaliła plan pracy na rok 2021.

Ponadto Rada ds. NZB przyjęła stanowisko w odniesieniu do wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wskazanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz wyraziła pozytywną rekomendację w kwestii ogłoszonego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2020–2024. Rada ds. NZB obradowała zdalnie pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej.

W dalszej części spotkania Rada dokonała wyboru wiceprzewodniczącego, którym – na wniosek dyr. Tomasza Makowskiego – został prof. dr hab. Remigiusz Sapa wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. naukowych oraz powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o włączenie wskazanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do narodowego zasobu bibliotecznego.

Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego powołana na lata 2020–2024

W dniu 30 października 2020 roku prof. dr hab. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu powołał, na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2020–2024 w składzie:

 • Mateusz Adamkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • dr hab. Lucyna Harc – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej – przewodniczący Rady;
 • dr Iwona Nowicka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Jacek Nowiński – przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu;
 • Ewa Potrzebnicka – przedstawiciel Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
 • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej, wicedyrektor ds. Naukowych, Biblioteka Jagiellońska;
 • dr Dorota Sidorowicz-Mulak – przedstawiciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 • Roksana Tołwińska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • dr Anna Walczak – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 26 czerwca 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Ponadto Rada poparła uruchomienie specjalnych środków w celu finansowania bibliotek należących do narodowego zasobu bibliotecznego.

Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozporządzeniem z dnia 26 marca 2020 r. zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych czterech bibliotek:

 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wnioski o zaliczenie zbiorów tych bibliotek do NZB zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dotychczas do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczone zostały zbiory dziewięciu bibliotek: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu, Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał.

W roku 2019 Rada opiniowała wnioski organizatorów odpowiednich bibliotek o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego:

 • kolekcji średniowiecznych rękopisów krzyżackich Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu;
 • kolekcji zbiorów specjalnych z księgozbioru Hieronima Łopacińskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 • wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
 • kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przewodniczącym Rady jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania 

Więcej informacji o Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz ustaliła plan pracy na rok 2020. Ponadto Rada ds. NZB powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 10 września 2019 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz wniosek rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję nad programem finansowania zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 20 maja 2019 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o zaliczenie do  narodowego zasobu bibliotecznego kolekcji średniowiecznych rękopisów krzyżackich, przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Ponadto Rada powołała zespoły robocze do rozpatrzenia wniosków: marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego „Kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 31 stycznia 2019 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz ustaliła plan pracy na rok 2019.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie o zaliczenie kolekcji zbiorów specjalnych z księgozbioru Hieronima Łopacińskiego do narodowego zasobu bibliotecznego. Ponadto Rada zapoznała się ze wstępnymi wnioskami raportu o stanie zachowania zbiorów z XIX i XX wieku w bibliotekach polskich.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 15 listopada 2018 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada powołała dwa zespoły robocze ds. rozpatrzenia wniosku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W dalszej części spotkania Rada przeprowadziła dyskusję nad programem finansowania zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 12 stycznia 2018 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. 

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz ustaliła plan pracy na rok 2018. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat: pomniki piśmiennictwa polskiego poza granicami kraju.

Konferencja „Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego”

Konferencja poświęcona narodowemu zasobowi bibliotecznemu (NZB) odbyła się w czwartek 12 października 2017 roku w Bibliotece Narodowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich bibliotek, których zbiory włączono do NZB oraz blisko stu zainteresowanych tematem bibliotekarzy z całej Polski. Spotkanie pozwoliło na przedstawienie osiągnięć i wymianę doświadczeń przy tworzeniu NZB oraz przyczyniło się do wyjaśnienia wielu kwestii, przede wszystkich związanych z kryteriami doboru zbiorów włączanych do Zasobu.

Pierwszą część konferencji wypełniły referaty. Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady ds. NZB, przybliżył dzieje tworzenia NZB oraz procedurę aplikowania. Ewa Potrzebnicka, pełnomocnik Dyrektora BN ds. NZB zreferowała zasady właściwego przechowywania zbiorów. Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego BN zaprezentowała centralną bazę NZB. Wystąpienie reprezentującego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztofa Sałacińskiego, radcy Ministra, poświęcone było ochronie zbiorów w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia konfliktem.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji, których zasoby włączono do NZB. Panel, w którym uczestniczyli reprezentanci różnych typów bibliotek: Narodowej, wojewódzkich, miejskich, naukowych i akademickich, pozwolił na bardzo owocną wymianę doświadczeń związanych z tworzeniem NZB. Szczególną uwagę zwracano na kryteria zaliczania zbiorów do Zasobu. Współpraca między tymi bibliotekami jest bardzo ważna wobec konieczności objęcia jak najpełniejszą ochroną całości narodowego dziedzictwa dokumentacyjnego, które poniosło podczas II wojny światowej nieodwracalne straty.

W panelu Osiągnięcia i doświadczenia bibliotek przy tworzeniu narodowego zasobu bibliotecznego udział wzięli:

 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego (prowadzenie panelu)
 • prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, wiceprzewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • Mariusz Dworsatschek – zastępca dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • Karolina Grodziska – dyrektor Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • Andrzej Bieńkowski – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
 • dr Małgorzata Dąbrowicz – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 25 sierpnia 2017 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN.

Na wyjazdowym posiedzeniu Rada przeprowadziła dyskusję na temat utworzenia listy zawierającej obiekty, które w pierwszej kolejności powinny zostać włączone do narodowego zasobu bibliotecznego.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W piątek 7 lipca 2017 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. Na posiedzeniu Rada omawiała projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat utworzenia listy zawierającej obiekty, które w pierwszej kolejności winny zostać włączone do narodowego zasobu bibliotecznego.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W poniedziałek 22 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. 

Na posiedzeniu Rada rozpatrywała wniosek Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie o zaliczenie kolekcji starodruków i poloników XIX-wiecznych do narodowego zasobu bibliotecznego. Następnie Rada omówiła propozycję zmian do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. W dalszej części spotkania Rada przeprowadziła dyskusję na temat utworzenia listy zawierającej obiekty, które w pierwszej kolejności winny zostać włączone do narodowego zasobu bibliotecznego.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W czwartek 30 marca 2017 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2016 oraz ustaliła plan pracy na rok 2017. 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego dwóch cennych kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz przeprowadziła dyskusję na temat programu i terminu konferencji dotyczącej narodowego zasobu bibliotecznego.