Formularz K-03 - Biblioteka Narodowa

EN

Formularz K-03

W Poradni Biblioteki Narodowej można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z wypełnianiem formularza K-03 przez biblioteki.

Zachęcamy bibliotekarzy do zadawania pytań.
Prosimy o przesyłanie pytań na adres: poradnia@bn.org.pl

Zespół Biblioteki Narodowej dołoży wszelkich starań, żeby odpowiedzi były publikowane jak najszybciej. Oprócz odpowiedzi udzielonej bezpośrednio pytającemu, będą umieszczane w Poradni dostępnej on-line. Pytania i odpowiedzi będą publikowane bez podania szczegółów i adresów pozwalających na identyfikację pytającego.

Prosimy, by przed zadaniem pytania zapoznać się z poniższą listą.

Pytania i odpowiedzi (aktualizacja: 4 lutego 2021 r.)

1. Jak interpretować dni zamknięcia biblioteki w Dziale 11?
Biblioteka zamknięta/nieczynna oznacza te wszystkie dni, w których:

  • była zamknięta decyzją administracji rządowej w dniach 12 marca – 3 maja oraz 7-29 listopada 2020 roku
  • była zamknięta z powodu kwarantanny pracowników lub ich zachorowania na COVID-19
  • prowadzono inną niż zwyczajowa formę wypożyczeń na zewnątrz, np. wyłącznie książkomat, tylko rezerwacja na telefon i odbiór na zewnątrz biblioteki (przy stoliku na zewnątrz placówki, przez okno itp.)
  • była zamknięta decyzją organizatora lub czasowo niedostępna dla czytelników w celu dostosowania palcówki do wymogów sanitarnych.

2. Czy obowiązek wypełniania i przesyłania formularza K-03 dotyczy również bibliotek wchodzących w skład uczelni wyższych niepublicznych?
Tak, należy wypełnić i przesłać formularz K-03. Biblioteki znajdujące się w uczelniach niepublicznych oraz w zakładach pracy zwolnione są w sprawozdaniu za 2020 rok z wypełniania Działu 11.

3. Biblioteka prenumerowała przez pół roku 17 czasopism drukowanych, w drugim półroczu zostały tylko 3 tytuły. Jaką liczbę tytułów czasopism bieżących należy wpisać w Dziele 4. Zbiory biblioteczne?
Należy wpisać 3 tytuły. Decyduje stan na 31.12.2020.

4. Jeżeli biblioteka do marca 2020 roku funkcjonowała normalnie, to w Dziale 2. Infrastruktura. 1. Działalność biblioteki należy zaznaczyć opcję „czynna” wypełniając podpunkty od A do E według godzin pracy w tym okresie?
Należy zaznaczyć opcję „czynna” (bo biblioteka nie została zamknięta, a jej pracownicy nadal pracują). Zgodnie z objaśnieniami z końca formularza, w wierszach A-E należy podać faktyczną liczbę dni otwarcia w tygodniu, czyli taką, która obowiązywała przez większość tygodni w roku, nie „regulaminową”, która obowiązywała wyjściowo między styczniem a marcem, przed początkiem pandemii COVID-19.
Zwracamy jednak uwagę, że w tabeli 1 w dziale 11, punktem odniesienia do obliczania liczby dni roboczych, w których pomieszczenia biblioteki były niedostępne dla czytelników z powodu COVID-19, są regulaminowe dni otwarcia biblioteki obowiązujące przed 12 marca 2020 roku.

5. Jak podać informację o placówce, która znajduje się na terenie szpitala (filia biblioteki miejskiej) i została zamknięta wraz z zakazem odwiedzin w szpitalu? Przez większą część roku była zamknięta. Czytelnicy mogli oddawać wypożyczone tam książki w bibliotece głównej. 
Biblioteki nieczynne w roku sprawozdawczym w wyniku remontu, czasowego zawieszenia (jak w tym przypadku) lub z innego losowego powodu, są zobowiązane do złożenia sprawozdania K-03. W dziale 2. Infrastruktura. 1. Działalność biblioteki/filii w roku sprawozdawczym należy zaznaczyć „nieczynna” i przejść do wypełnienia pozostałych działów.