Podstawy prawne - Biblioteka Narodowa

PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne

Biblioteka Narodowa, odwołująca się do tradycji XVIII-wiecznej Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich Zwanej, została utworzona mocą Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 lutego 1928 roku.

Podstawę prawną działalności Biblioteki Narodowej stanowią:

  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (z późn. zm.)
  • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.),
  • ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późn. zm.),
  • ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Szczegółowe zadania i organizację Biblioteki Narodowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Dyrektora BN. Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w Regulaminie korzystania z Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Narodowa jest jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Jej powinnością, jako centralnej biblioteki państwa, jest dbałość o gromadzone i wieczyście archiwizowane zbiory, dokumentujące wielowiekowy i współczesny dorobek umysłowy narodu. Równie rozległa i znacząca jest aktywna obecność Biblioteki Narodowej w bieżącym życiu umysłowym i kulturalnym społeczeństwa polskiego jako największej naukowej biblioteki publicznie dostępnej, szeroko udostępniającej swe zbiory, działającej we współpracy z siecią bibliotek publicznych i naukowych; a także jako instytucji naukowej, wydawnictwa oraz centrum kultury, organizującego wystawy, spotkania, konferencje i promocje.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2012-01-11 10:28:32
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2012-01-11 10:28:32
Data ostatniej modyfikacji: 
2018-02-14 14:44:53