Pierwszy numer rocznika „Polish Libraries” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pierwszy numer rocznika „Polish Libraries”

W 2013 r. Biblioteka Narodowa rozpoczęła publikację anglojęzycznego rocznika „Polish Libraries”, udostępniającego międzynarodowemu środowisku naukowemu i bibliotekarskiemu prowadzoną w Polsce refleksję nad zagadnieniami związanymi z bibliotekarstwem. Czasopismo ukazuje się w wersji internetowej i drukowanej.

Strona internetowa „Polish Libraries” - polishlibraries.pl

Pierwszy numer „Polish Libraries” zawiera najnowsze badania stanu czytelnictwa w Polsce ukazane szczegółowo w dwóch artykułach przez dr Olgę Dawidowicz-Chymkowską i Izabelę Koryś. Dzięki regularnemu ich prowadzeniu od 1992 r. możliwe było pokazanie zmian w zwyczajach czytelniczych. Prezentowane są trzy artykuły mediewistyczne: prof. Krzysztof Ożóg omawia powstanie Psałterza floriańskiego na tle środowiska umysłowego ówczesnej stolicy Królestwa Polskiego w Krakowie, dr Anna Adamska również omawia kwestię psałterzy, zaś Michał Spandowski opisuje inkunabuł znajdujący się w BN i prawdopodobnie należący do Girolamo Savonaroli. Bożena Sajna prezentuje unikatowe edycje dwóch słowników z XVI w., zaś dr Tomasz Makowski pokazuje jedną z najważniejszych prywatnych bibliotek polskich w czasach utraty państwowości przez Polskę w XIX w.

Redakcji „Polish Libraries” zależy na współpracy z przedstawicielami różnych grup bibliotekarskich, teoretyków i praktyków, pracowników bibliotek różnych typów, jak również pracowników uniwersyteckich instytutów bibliotekoznawstwa. Zaproszenie kierowane jest nie tylko do autorów polskich, ale także zagranicznych, bowiem również dla nich bibliotekarstwo polskie może być interesującym przedmiotem badań i porównań.

Zaproszenie do Rady Naukowej czasopisma przyjęli wybitni teoretycy i praktycy bibliotekarstwa w Polsce: 

  • prof. Elżbieta Barbara Zybert, dziekan Wydziału Historycznego i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego (przewodnicząca Rady), 
  • prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach i kierownik Katedry Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego, 
  • prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
  • Teresa Szymorowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, 
  • Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BN zajmująca się współpracą zagraniczną.

 „Polish Libraries” - periodyk w języku angielskim wydawany corocznie. Nawiązuje do wydawanych nieregularnie przez Bibliotekę Narodową tomów pod nazwą Polish Libraries Today. W latach 1991-2011 ukazało się ich osiem, kolejne numery wydawane będą regularnie. 

Wydanie „Polish Libraries” możliwe było dzięki dofinansowaniu przyznanemu w II edycji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego INDEX PLUS, mającego na celu nadanie międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub umocnienie ich międzynarodowej pozycji. 

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności