Biblioteka Narodowa wśród zwycięzców programu FEnIKS Unii Europejskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa wśród zwycięzców programu FEnIKS Unii Europejskiej

Biblioteka Narodowa wśród zwycięzców programu FEnIKS Unii Europejskiej
fot. Danuta Matloch/MKiDN

13 projektów na łączną kwotę prawie 470 mln zł otrzymało dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

Biblioteka Narodowa wygrała w konkursie środki na projekt „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” w kwocie ponad 26 mln złotych. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć i polegać będzie na zabezpieczeniu najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, zapewnieniu warunków do ich konserwacji i opracowania, a także udostępniania. W ramach projektu zaplanowano adaptację i aranżację wybranych pomieszczeń gmachu głównego Biblioteki Narodowej, a także zwiększenie efektywności energetycznej.

Biblioteka Narodowa dzięki realizacji projektu stanie się bardziej dostępna dla mieszkańców miasta, którzy są zainteresowani czytaniem i kulturą. Zapewniony zostanie dostęp do książek również zagranicznych (dzięki planowanej Bibliotece Kultur), czasopism, audiobooków, muzyki, filmów i innych mediów. W ramach oferty zorganizowane zostaną liczne wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo, rozszerzając dotychczasową ofertę o spacery i spotkania ze współczesnymi twórcami.

W konferencji prasowej podsumowującej pierwszy nabór wniosków wzięła udział sekretarz stanu w MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus, która wręczyła beneficjentom decyzje o dofinansowaniu projektów. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej stworzyło dla polskiej kultury niepowtarzalną szansę na realizację inwestycji na niespotykaną do tej pory skalę i odrobienie wieloletnich zaniedbań w tym obszarze. Najważniejszym było zapewnienie możliwości finansowania kultury z funduszy strukturalnych UE oraz przekonanie Komisji Europejskiej, że kultura jest dla Polski nie tylko źródłem tożsamości, definiującym nasze miejsce w Europie, ale także zasobem w oparciu o który chcemy budować naszą przewagę konkurencyjną – powiedziała wiceminister Joanna Scheuring-Wielgus.

O programie

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach najnowszej perspektywy finansowej na kulturę udało się uzyskać rekordową kwotę w wysokości ponad 600 mln euro, to jest 2,8 mld zł. Środkami tymi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu można ubiegać się o środki na projekty inwestycyjne z obszaru kultury, których celem jest tworzenie centrów aktywności społecznej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych obiektów.

Wnioskodawcami mogą być narodowe i współprowadzone przez MKiDN instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, obiekty wpisane na listę UNESCO i Pomników Historii, a także kościoły, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe dla projektów spełniających cele priorytetu położone w granicach wpisów obszarowych.

W ramach pierwszego naboru dofinasowane zostały następujące projekty:

 • Opera Nowa w Bydgoszczy – „Rozszerzenie funkcjonalności Opery Nova poprzez rozbudowę o IV krąg”
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu – „Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnienie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta”
 • Estrada Poznańska – „Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia”
 • Biblioteka Narodowa – „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej”
 • Gmina Miasta Gdańsk – „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki”
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – „Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty”
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – „Muzeum Otwarte – Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki „A” i „C” zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi”
 • Muzeum Narodowe w Krakowie – „Biblioteka Książąt Czartoryskich – rozbudowa i przebudowa oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie”
 • EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi – „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko”
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie – „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”
 • Muzeum Śląskie w Katowicach – „Adaptacja budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach”
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy – „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Dolnego Śląska poprzez konserwację i udostępnienie unikalnego, drewnianego zabytku UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności