Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna UEP powstała w 1926, jako jeden z zakładów niepaństwowej Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, powstałej z  inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zupełnie zdewastowana podczas okupacji hitlerowskiej, dzięki intensywnej pracy podjętej natychmiast po zakończeniu wojny, już w latach 60. stała się najpoważniejszą na ziemiach zachodnich książnicą specjalizującą się w piśmiennictwie ekonomicznym. Dużą wagę przykładano do gromadzenia czasopism, starając się o stworzenie zestawu najbardziej reprezentatywnych dla wykładanych na uczelni dziedzin wiedzy tytułów krajowych i zagranicznych.

Do końca roku 2021 zbiory Biblioteki osiągnęły stan 485.552 jednostek. Składały się nań: 322.505 wol. druków zwartych, 86.464 wol. wydawnictw ciągłych, 76.583 jednostek bardzo bogatego zbioru maszynopisów oraz innych zbiorów specjalnych. Systematycznie  kontynuowane  jest  wprowadzanie  do  katalogu komputerowego informacji o zbiorach starszych, pozostających nadal jedynie w katalogach kartkowych. Docelowym efektem tego rodzaju retrospekcji będzie pełna elektroniczna informacja o zbiorach Biblioteki.

Kompletowany przez 95 lat księgozbiór podstawowy dostosowywany był do potrzeb wykładanych na uczelni dziedzin wiedzy i zmieniał się wraz z pojawieniem się nowych kierunków i specjalności. W rezultacie dostępny w Bibliotece UEP w chwili obecnej zbiór obejmuje głównie książki i czasopisma z zakresu szeroko pojętych nauk ekonomiczno-społecznych, na czele z ekonomią, finansami i rachunkowością, naukami o zarządzaniu, gospodarką przestrzenną i turystyczną, międzynarodowymi stosunkami  gospodarczymi,  polityką  społeczną, towaroznawstwem, jak również statystyką, demografią, socjologią, naukami politycznymi i prawnymi, administracją publiczną, ubezpieczeniami, a dalej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i stosowanych (np. rolnictwo), a także humanistycznych.

Na podkreślenie zasługuje duża wartość znacznej części starszych zbiorów, sięgających lat 80. XIX wieku. Należy tutaj zwrócić uwagę na specjalistyczne monografie ekonomiczno-społeczne oraz wydawnictwa ciągłe. W wielu wypadkach nie są to czasopisma sensu  stricto,  lecz np.  sprawozdania okresowe wielkopolskich i ogólnopolskich organizacji, instytucji i przedsiębiorstw o charakterze finansowo-gospodarczym.

Biblioteka jest również jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i umieszcza w niej zdigitalizowane rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz inne publikacje. Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki wynikają z jej funkcji jako centralnej biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej i lokalnej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"