Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy

Data publikacji:

Biblioteka Narodowa i Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, w którym postanawiają umacniać i rozwijać współpracę w dziedzinach związanych z działalnością obu Bibliotek, w szczególności w zakresie zapewnienia nowoczesnych form dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, tworzenia i rozwijania zaawansowanego warsztatu informacyjnego wspierającego badania naukowe, ochrony narodowego zasobu bibliotecznego oraz badań naukowych nad zbiorami historycznymi i kulturą książki.

Za priorytetowe obszary działań prowadzonych w ramach niniejszego porozumienia Biblioteki uznają:

 1. rozwijanie, integrację i zapewnienie spójności zasobów bibliograficznych obu Bibliotek w ramach reprezentowanych w nich dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz kategorii gromadzonych przez nie materiałów bibliotecznych poprzez stałą współpracę metodologiczną, merytoryczną i organizacyjną w zakresie katalogowania dziedzinowego, a w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizację wspólnych przepisów katalogowania materiałów bibliotecznych,
  2. konsultacje bibliotekarzy dziedzinowych przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów przedmiotowych oraz ujednolicaniu dotychczas opracowanych rekordów bibliograficznych i wzorcowych,
  3. tworzenie rekordów wzorcowych na potrzeby obu Bibliotek,
  4. współpracę w ramach bieżącego opracowania egzemplarza obowiązkowego publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem książek,
  5. współpracę w ramach przygotowywania wspólnych tłumaczeń międzynarodowych dokumentów standaryzacyjnych w zakresie normalizacji bibliograficznej;
 2. wzajemne wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do zapewnienia kompletności zgromadzonych zbiorów zgodnie z zadaniami i polityką gromadzenia każdej z Bibliotek, a w szczególności:
  1. wymianę informacji na temat bieżącego wpływu egzemplarzy obowiązkowych publikacji,
  2. wymianę informacji o publikacjach brakujących w zbiorach i doświadczeń w zakresie ich pozyskiwania,
  3. wymianę informacji o materiałach bibliotecznych dostępnych na rynku antykwarycznym i w ofercie aukcyjnej, mogących być przedmiotem zainteresowania drugiej Biblioteki,
  4. wymianę informacji o posiadanych zbędnych materiałach bibliotecznych, w szczególności o dubletach,
  5. wzajemne nieodpłatne przekazywanie, w miarę możliwości, dubletów ze swoich zbiorów, zgodnie z potrzebami każdej z Bibliotek,
  6. wymianę doświadczeń i opracowanie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania zasobów elektronicznych;
 3. rozwijanie i łączenie zasobów informacyjnych obu Bibliotek w szczególności poprzez:
  1. wspólne prace dokumentacyjne, rejestracyjne i źródłoznawcze,
  2. scalenie i wspólne uzupełnianie baz bio-bibliograficznych i katalogów centralnych prowadzonych przez Biblioteki,
  3. wspólne tworzenie bibliografii tematycznych,
  4. współdziałanie w zakresie organizacji narodowego zasobu bibliotecznego,
  5. ustalenie standardów digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz wzajemne cyfrowe uzupełnianie zbiorów,
  6. współdziałanie na rzecz objęcia siecią terminali wypożyczalni cyfrowej Academica struktur organizacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wspólne uzupełnianie zasobów Academiki,
  7. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia księgozbioru do korzystania w wolnym dostępie;
 4. współpracę w zakresie profilaktyki ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych oraz działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów lub sytuacji kryzysowych, a zwłaszcza:
  1. ustalanie standardów ochrony, konserwacji, przechowywania i użyczania poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych,
  2. wypracowanie zaleceń dla opiekunów poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych oraz ich upowszechnienie,
  3. wzajemne konsultacje i pomoc w zakresie oceny stanu zachowania zbiorów oraz badania i monitorowania warunków ich przechowywania,
  4. bieżącą wymianę informacji o realizowanych działaniach i metodach profilaktyki i konserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dokumentacji konserwatorskiej,
  5. wymianę doświadczeń i wdrażanie rozwiązań w zakresie przechowywania materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem metod optymalnej organizacji przestrzeni magazynów bibliotecznych,
  6. wymianę doświadczeń w zakresie udostępniania zbiorów,
  7. wymianę doświadczeń w zakresie przygotowań do działania w zagrożeniu,
  8. udostępnienie, na zasadzie wzajemności, powierzchni magazynowych do tymczasowego przechowania części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego wydzielonych do ewakuacji prewencyjnej, w celu ich ochrony przed zniszczeniem lub utratą, w przypadku sytuacji powodujących zagrożenie bezpieczeństwa o zasięgu regionalnym,
  9. wzajemne wsparcie osobowe i rzeczowe działań ratowniczych jednostek poszkodowanych w wyniku zdarzeń powodujących znaczne zniszczenia w zbiorach zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

W ramach niniejszego porozumienia Biblioteka Narodowa i Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą podejmować wspólne inicjatywy i prowadzić wspólne działania, jak również wzajemnie wspierać działania podejmowane przez każdą z nich, uzgadniać stanowisko w sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania i działalności, a także ułatwiać i wspierać współpracę specjalistów z obu Bibliotek. Wyrażają również gotowość rozszerzania współpracy na inne obszary działalności.