Dr Tomasz Szwaciński kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dr Tomasz Szwaciński kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa

Data publikacji:

Z dniem 1 kwietnia dr Tomasz Szwaciński obejmie stanowisko kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Dotychczasowy kierownik Instytutu, dr Roman Chymkowski, pozostaje na stanowisku kierownika Pracowni Badań Czytelnictwa BN.

Dr Tomasz Szwaciński jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił w 2012 r. doktorat poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim w połowie XVIII w. W trakcie studiów doktoranckich odbył liczne staże na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym oraz kwerendy w archiwach Warszawy, Moskwy i Londynu. Prace te zaowocowały wieloma publikacjami, przede wszystkim na łamach „Kwartalnika Historycznego”. Od 2012 r. pracuje w Bibliotece Narodowej, początkowo w Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej, w ramach której odbył roczne praktyki w Zakładzie Rękopisów i Zakładzie Starych Druków. Od 2014 r. jest adiunktem w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa IKiCz. Realizuje projekty związane przede wszystkim z dokumentacją polskiego dziedzictwa kulturowego w krajach b. ZSRR oraz prowadzi badania związane z dziejami polskich zbiorów bibliotecznych w Rosji.

Jest autorem m.in. artykułów The Collectio Autographorum of the Imperial Public Library : its contents and history in St. Petersburg and Warsaw i Prace Biblioteki Narodowej w dziedzinie dokumentowania polskich zbiorów w Rosji – dorobek i perspektywy. Jest członkiem grupy ekspertów do spraw zasobów bibliotecznych przy Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kulutry utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas drugiej wojny światowej.