Biura - Biblioteka Narodowa

EN

Biura

Biuro Finansowo-Księgowe

Beata Szczygieł-Modrzycka – główny księgowy
tel. (22) 608 22 30
fax (22) 608 28 08
e-mail: b.szczygiel@bn.org.pl

Bogumiła Bańska – zastępca głównego księgowego, kierownik Biura
tel. (22) 608 22 31
e-mail: b.banska@bn.org.pl

Małgorzata Maciejewska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 88
e-mail: m.maciejewska@bn.org.pl

 • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie wymaganym Ustawą o rachunkowości.
 • Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego na podstawie informacji dostarczanych przez Biuro Planowania i Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, cła, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej.
 • Kontrola zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej umów pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej, z wyłączeniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby zarządcze.
 • Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących oraz not księgowych dokumentujących sprzedaż, za wyjątkiem faktur za udostępnianie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych.

Biuro Komunikacji i Promocji

Liliana Skoczylas – kierownik
tel. (22) 608 25 52
e-mail: l.skoczylas@bn.org.pl

Aldona Golicka-Nowak – zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 39
e-mail: a.golicka@bn.org.pl

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
Monika Michowicz – kierownik

tel. (22) 608 25 57 
e-mail: m.michowicz@bn.org.pl

Zespół projektów specjalnych
Andrzej Mietkowski – kierownik
e-mail: a.mietkowski@bn.org.pl

Promocja i sprzedaż publikacji Biblioteki Narodowej
e-mail: wydawnictwo@bn.org.pl

Redakcja Serwisów Internetowych
Andrzej Szozda – kierownik

e-mail: redakcja.witryny@bn.org.pla.szozda@bn.org.pl

Kontakt dla mediów
Andrzej Szozda
tel. (22) 608 25 05,
tel. +48 606 896 150,
tel. +48 501 100 393,
e-mail: a.szozda@bn.org.pl

 • Prowadzenie jednolitej polityki wizerunkowej Biblioteki Narodowej.
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych Biblioteki Narodowej (wystaw i innych projektów interdyscyplinarnych) na terenie Polski i za granicą.
 • Prowadzenie serwisów internetowych BN.
 • Prowadzenie na polecenie Dyrektora BN spraw związanych z organizacją i koordynacją współpracy Biblioteki Narodowej z partnerami zewnętrznymi.
 • Zapewnienie obsługi wydawniczej Biblioteki Narodowej w zakresie książek, czasopism i akcydensów.
 • Prowadzenie promocji i reklamy wydawnictw Biblioteki Narodowej.
 • Realizacja innych zadań w ramach strategii wspierania bibliotek i rozwoju czytelnictwa.

Biuro Planowania i Zamówień Publicznych

Sławomir Majcher – kierownik
tel. (22) 608 22 71
fax (22) 608 26 24
e-mail: s.majcher@bn.org.pl

Małgorzata Kulicka – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 68
e-mail: m.kulicka@bn.org.pl

 • Koordynacja procesu przygotowywania planu rzeczowo-finansowego BN.
 • Kontrola stanu realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN zgodnie z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Bibliotece Narodowej.
 • Dokonywanie korekt planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN i przedkładanie ich osobom upoważnionym do akceptacji.
 • Przygotowywanie planu zamówień publicznych na podstawie i w korelacji z planem rzeczowo-finansowym BN, korekta planu zamówień publicznych, kontrola nad jego realizacją oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie wraz z merytorycznymi komórkami wnioskującymi o wszczęcie postępowań w przygotowywaniu postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne.
 • Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • Ewidencja postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i terminowe przekazywanie go Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Weryfikacja i rejestracja wniosków zgłaszanych przez komórki organizacyjne BN na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane oraz wniosków o zawarcie umowy zlecenia/o dzieło.
 • Wprowadzanie i akceptacja wniosków dotyczących zakupu usługi lub towaru (CRZ) oraz wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (PZP) w systemie MAXeBiznes.
 • Kontrola dokumentów zakupu pod względem zgodności z: wnioskami zakupowymi, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, planem rzeczowo-finansowym BN, planem zamówień publicznych, umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne.

Biuro Spraw Pracowniczych

Agnieszka Grzybowska – kierownik
tel. (22) 608 29 62
e-mail: a.grzybowska@bn.org.pl

Beata Jaworska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 62
e-mail: b.jaworska@bn.org.pl

 • Prowadzenie spraw osobowych i płacowych pracowników BN a w szczególności:
  • przygotowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • obsługa (naliczanie i wypłata) wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz innych umów (zleceń, o dzieło),
  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowywanie dla ZUS wniosków pracowników ubiegających się o rentę i emeryturę.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.
 • Koordynacja spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem.
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.