Regulamin Punktu Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin Punktu Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej

Art. 1. Postanowienia ogólne 1. Punkt Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej, nazywany dalej Punktem Dostępu, jest objęty niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej.
 2. W przypadku kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.
 3. Punkt Dostępu jest przeznaczony dla osób, których stan zdrowia nie pozwala 
na samodzielne czytanie zwykłego druku lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo, oraz dla osób z dysfunkcjami słuchu.
 4. W gmachu głównym Biblioteki Narodowej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:

  ◦ Czytelni Zasobu Wieczystego:
   ▪ stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących,
   ▪ powiększalnik stacjonarny.
  ◦ Czytelni Górnej:
   ▪ dwa stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących,
   ▪ powiększalnik stacjonarny.
 5. Dostępne są też dwa powiększalniki przenośne, urządzenie lektorskie i stanowiskowa pętla indukcyjna, które można dostarczyć do dowolnej czytelni w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.

Art. 2. Karta czytelnika 1. Korzystanie z Punktu Dostępu wymaga posiadania karty czytelnika.
 2. Karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie w punkcie rejestracji czytelników.
 3. Czytelnicy, którzy w punkcie rejestracji czytelników przedłożą orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 3, mogą otrzymać na karcie czytelnika adnotację uprawniającą do pierwszeństwa w korzystaniu z Punktu Dostępu.

 
Art. 3. Korzystanie z Punktu Dostępu 1. Korzystanie z Punktu Dostępu odbywa się pod nadzorem pracownika Biblioteki Narodowej.
 2. Zbiory są udostępniane w postaci kopii cyfrowej lub oryginału w przypadku braku kopii cyfrowej.
 3. Kierownik właściwego zakładu lub upoważniony przez niego pracownik wyraża zgodę na udostępnienie w oryginale wymienionych poniżej rodzajów zbiorów:
  1. 1) egzemplarzy wieczystych książek i czasopism z XIX–XXI w. oznaczonych sygnaturą A,
   2) zbiorów o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst.,
   3) druków ulotnych,
   4) grafik,
   5) rysunków,
   6) fotografii,
   7) map,
   8) nut,
   9) nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
   10) publikacji elektronicznych na informatycznych nośnikach danych,
   11) rękopisów, w tym rękopisów muzycznych i map rękopiśmiennych,
   12) innych zbiorów wymagających szczególnej ochrony ze względów konserwatorskich.
  4. W przypadku braku zgody na udostępnienie w oryginalne zbiorów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3, czytelnik posiadający adnotację na karcie czytelnika, o której mowa 
w art. 2 ust. 3, może zamówić bezpłatne wykonanie kopii cyfrowej do Punktu Dostępu. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie w zależności 
od zamówienia.
  5. W Punkcie Dostępu można korzystać z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko w formie kopii cyfrowej lub przy użyciu powiększalnika.