Polski Komitet Normalizacyjny - Biblioteka Narodowa

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową budżetową jednostką organizacyjną. Działa na podstawie ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z 3 kwietnia 1993 r.

Do najważniejszych zadań PKN należą:

  • określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji, organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
  • reprezentowanie Polski w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
  • uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji,
  • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

Przy PKN działają komitety techniczne (KT), które są kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.