Katalogowanie - Biblioteka Narodowa

KATALOGOWANIE

Zasady katalogowania określają reguły rejestracji bibliograficznej i porządkowania opisów materiałów bibliotecznych w wykazach bibliograficznych oraz bazach danych. Dotyczy to: dokumentów piśmienniczych (książka, czasopismo), ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych, dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicznych.

Zasady te są przedmiotem ustaleń na poziomie międzynarodowym. Podstawowy dokument wyznaczający ogólne kierunki w tym zakresie to „Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania" (International Cataloguing Principles - ICP), przedstawiona przez Sekcję Katalogowania IFLA w 2009 roku. Zastąpiła ona tzw. Zasady Paryskie (Paris Principles) z 1961 roku. Więcej – patrz zakładka IFLA.

W Polsce metodyka opracowania zbiorów bibliotecznych oparta jest na wycofanych w 2011 r. przez IFLA, adaptacjach arkuszy ISBD w postaci Polskich Norm PN-N 01152 Opis bibliograficzny. Więcej w zakładce: Normalizacja.

W Bibliotece Narodowej trwają obecnie prace nad tłumaczeniem nowej, scalonej edycji międzynarodowych zasad opisu bibliograficznego (ISBD consolidated edition) z 2011 roku.