„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” - Biblioteka Narodowa

„BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW DŹWIĘKOWYCH”

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” rejestruje publikacje dźwiękowe na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych od 1990 roku w aktualizowanej bazie danych bibliograficznych, a dokumenty wydane od 2008 roku równolegle w plikach PDF.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski oraz publikacje wyprodukowane poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy zagraniczne. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” nie rejestruje publikacji dźwiękowych dołączonych do wydawnictw zwartych, które odnotowuje „Przewodnik Bibliograficzny”, a ponadto:

  1. wydawnictw bez informacji o adresie wydawniczym
  2. wydawnictw powielanych (kopiowanych)
  3. dokumentów wykonanych w Polsce dla wydawców zagranicznych, w ramach usługi tłoczenia płyt.

Nie są również rejestrowane wydawnictwa przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Podstawą opisu bibliograficznego jest norma PN-85/N-01157/07 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe, zgodna z zaleceniami międzynarodowymi International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials ISBD (NBM).
Opisy sporządza się w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe jak i zalecane.
Skróty sporządza się zgodnie z normą PN-N -01158: 1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z: PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie . Języki słowiańskie i niesłowiańskie oraz PN ISO 843-1999 Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie.
Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Dane są rejestrowane w formacie MARC21

Forma publikacji

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” jest udostępniana w kilku formach:

  • baza w systemie MAK aktualizowana raz na kwartał
  • wszystkie opisy ogłoszone w „Bibliografii Dokumentów Dźwiękowych" są dostępne w katalogu Biblioteki Narodowej
  • od czerwca 2009 r. jest udostępniana również w wersji elektronicznej jako pliki PDF. W ciągu roku ukażą się cztery pliki, a po jego zakończeniu kumulacja roczna.
  • od 2012 r. publikowanie „Bibliografii Dokumentów Dźwiękowych" zostaje zawieszone.

Kontakt

Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Maria Wróblewska - kierownik
tel.: (22) 608 23 98
e-mail: m.wroblewska@bn.org.pl