Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

INSTYTUTY

Instytut Bibliograficzny

Zofia Żurawińska - kierownik
tel. (22) 608 29 21,
e-mail: z.zurawinska@bn.org.pl

Kacper Trzaska - zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 09,
e-mail: k.trzaska@bn.org.pl

Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii

Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Szymon Kiełpiński - kierownik

tel. 22 608 24 48,
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
dr Jolanta Hys - kierownik

tel. (22) 608 28 18,
e-mail: j.hys@bn.org.pl

Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej
dr Bartłomiej Kaczorowski - kierownik

tel. (22) 608 22 08,
e-mail: b.kaczorowski@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekarza Systemowego
Agnieszka Monczak - kierownik

tel. (22) 608 29 35,
e-mail: a.monczak@bn.org.pl

Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych oraz działalności normalizacyjnej w zakresie bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego
Upowszechnianie międzynarodowych ustaleń, zaleceń i norm dotyczących bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego
Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych związanych z publikacją bieżącej bibliografii narodowej różnych typów dokumentów
Informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie bibliografii, formatów danych, haseł wzorcowych, opracowania formalnego i rzeczowego

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Bogdan Filip Zerek - kierownik
tel. (22) 608 27 70
e-mail: b.zerek@bn.org.pl

Jerzy Manikowski - zastępca Kierownika
tel. (22) 608 2912
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy

Pracownia Konserwacji Masowej Książek

Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych

Introligatornia Specjalistyczna

Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych
Nadzór konserwatorski nad zbiorami przechowywanymi w BN
Prowadzenie konserwacji zbiorów przechowywanych w BN
Kontrola warunków przechowywania zbiorów w BN
Współpraca z komórkami BN przechowującymi zbiory w ramach profilaktyki i ochrony zbiorów
Typowanie właściwych metod i środków w zakresie konserwacji i profilaktyki zbiorów
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania z zakresu konserwacji zbiorów bibliotecznych
Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej
Opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów
Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w szczególności w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych oraz artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym
Przygotowywanie ekspertyz i innych opracowań na potrzeby Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych organów administracji publicznej i instytucji

Instytut Książki i Czytelnictwa

dr Roman Chymkowski - p.o. kierownika
tel. (22) 608 28 57
e-mail: r.chymkowski@bn.org.pl

dr Barbara Budyńska - zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 14
e-mail: b.budynska@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekoznawstwa
dr Barbara Budyńska - kierownik

Pracownia Badań Czytelnictwa
dr Roman Chymkowski - kierownik

Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa
dr hab. Martyna Deszczyńska

Prowadzenie prac naukowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa, współczesnego czytelnictwa oraz historii bibliotek i czytelnictwa
Upowszechnianie wyników prac naukowych w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych, artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym, bibliografii, edycji źródeł, przekładów, a także referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
Współpraca z instytucjami naukowymi i bibliotekami w kraju i za granicą
Przygotowywanie ekspertyz i opracowań
Działalność szkoleniowa i konsultacyjna
Działalność informacyjna i popularyzatorska