Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

BIURA

Biuro Finansowo-Księgowe

Beata Szczygieł - główny księgowy
tel. (22) 608 22 30; fax (22) 608 28 08
e-mail: b.szczygiel@bn.org.pl

Bogumiła Bańska - zastępca głównego księgowego, kierownik Biura
tel. (22) 608 22 31
e-mail: b.banska@bn.org.pl

Małgorzata Maciejewska - zastępca kierownika

Prowadzenie rachunkowości Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
Sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie wymaganym Ustawą o rachunkowości
Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego na podstawie informacji dostarczanych przez Biuro Planowania i Zamówień Publicznych
Prowadzenie sprawozdawczości dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej
Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, cła, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych
Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej
Kontrola zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej umów pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi
Prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej, z wyłączeniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby zarządcze
Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących oraz not księgowych dokumentujących sprzedaż, za wyjątkiem faktur za udostępnianie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych

Biuro Komunikacji i Promocji

Liliana Skoczylas - kierownik
tel. (22) 608 25 52
e-mail: l.skoczylas@bn.org.pl

Aldona Golicka-Nowak - z-ca kierownika
tel. (22) 608 25 39
e-mail: a.golicka@bn.org.pl

Pracownia Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
dr Sylwia Breczko - kierownik

tel. (22) 608 25 57,
e-mail: s.breczko@bn.org.pl

Promocja i sprzedaż wydawnictw Biblioteki Narodowej
tel. (22) 608 25 39,
e-mail: wydawnictwo@bn.org.pl

Redakcja Serwisów Internetowych
Andrzej Mietkowski - kierownik

tel. (22) 608 25 03,
e-mail: a.mietkowski@bn.org.pl

Prowadzenie jednolitej polityki wizerunkowej Biblioteki Narodowej
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych Biblioteki Narodowej (wystaw i innych projektów interdyscyplinarnych) na terenie Polski i za granicą
Prowadzenie serwisów internetowych BN
Prowadzenie na polecenie Dyrektora BN spraw związanych z organizacją i koordynacją współpracy Biblioteki Narodowej z partnerami zewnętrznymi
Zapewnienie obsługi wydawniczej Biblioteki Narodowej w zakresie książek, czasopism i akcydensów
Prowadzenie promocji i reklamy wydawnictw Biblioteki Narodowej
Realizacja innych zadań w ramach strategii wspierania bibliotek i rozwoju czytelnictwa

Biuro Planowania i Zamówień Publicznych

Sławomir Majcher - kierownik
tel. (22) 608 22 71; fax (22) 608 26 24
e-mail: s.majcher@bn.org.pl

Katarzyna Urbaś - zastępca kierownika

Koordynacja procesu przygotowywania planu rzeczowo-finansowego BN
Kontrola stanu realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN zgodnie z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Bibliotece Narodowej
Dokonywanie korekt planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN i przedkładanie ich osobom upoważnionym do akceptacji
Przygotowywanie planu zamówień publicznych na podstawie i w korelacji z planem rzeczowo-finansowym BN, korekta planu zamówień publicznych, kontrola nad jego realizacją oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu zamówień publicznych
Uczestniczenie wraz z merytorycznymi komórkami wnioskującymi o wszczęcie postępowań w przygotowywaniu postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych
Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych
Ewidencja postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i terminowe przekazywanie go Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
Weryfikacja i rejestracja wniosków zgłaszanych przez komórki organizacyjne BN na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane oraz wniosków o zawarcie umowy zlecenia/o dzieło
Wprowadzanie i akceptacja wniosków dotyczących zakupu usługi lub towaru (CRZ) oraz wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (PZP) w systemie MAXeBiznes
Kontrola dokumentów zakupu pod względem zgodności z: wnioskami zakupowymi, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, planem rzeczowo-finansowym BN, planem zamówień publicznych, umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Biuro Spraw Pracowniczych

Magdalena Sowier - kierownik
tel. (22) 608 22 70
e-mail: m.sowier@bn.org.pl

Beata Jaworska - zastępca kierownika

Prowadzenie spraw osobowych i płacowych pracowników BN a w szczególności:
przygotowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
obsługa (naliczanie i wypłata) wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz innych umów (zleceń, o dzieło),
prowadzenie akt osobowych,
prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczeń społecznych.
Przygotowywanie dla ZUS wniosków pracowników ubiegających się o rentę i emeryturę.
Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.
Koordynacja spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem.
Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.