Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

ZAKŁADY

Zakład Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Ostenda - kierownik
tel. (22) 608 29 77; fax (22) 608 29 71
e-mail: administracja@bn.org.pl

Zapewnienie pożądanego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych oraz ogólnego przeznaczenia
Utrzymanie porządku i czystości
Prowadzenie spraw związanych z obsługą gastronomiczną realizowaną na podstawie umów z firmami zewnętrznymi
Prowadzenie spraw związanych z usługami świadczonymi na rzecz BN w zakresie:
obsługi prawnej BN
obsługi medycznej pracowników
serwisu centrali telefonicznych i aparatów telefonicznych
korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych
wywozu nieczystości
dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń
serwisu urządzeń: kserokopiarek, czytników, dystrybutorów wody
Współpraca z komórkami BN w zakresie organizacji wystaw, spotkań, konferencji. Obsługa multimedialna sal konferencyjnych i spotkań organizowanych przez BN
Prowadzenie ewidencji składników majątku będących środkami trwałymi z wyłączeniem sprzętu komputerowego. Koordynowanie spraw dot. przemieszczenia lub likwidacji składników majątkowych.
Prowadzenie gospodarki lokalowej BN
Odpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal konferencyjnych i innych składników majątkowych
Wystawianie faktur z tytułu należności dla BN wynikających z zawartych umów najmu sal konferencyjnych
Sporządzanie planów zamówień publicznych na zakup wyposażenia i materiałów, o których mowa w pkt. 11 i 12 oraz na zakup usług, o których mowa w pkt. 5. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie tych zamówień, współpraca z OPiZP w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych
Realizacja wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup wyposażenia: mebli, kserokopiarek, sprzętu AGD, sprzętu multimedialnego, telefonów, rolet itp.
Realizacja wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
Realizacja zaakceptowanych wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup pozostałego wyposażenia i materiałów
Prowadzenie magazynów gospodarczych
Obsługa centrali telefonicznej
Obsługa transportowa
Obsługa szatni
Zbiórka i belowanie makulatury, zbiórka i wywóz materiałów zbędnych i złomu
Rozładunek i załadunek samochodów
Przygotowywanie tablic informacyjnych na terenie BN

Zakład Bibliografii Polskiej 1901-1939

Joanna Podurgiel - kierownik
tel. (22) 608 29 22
e-mail: j.podurgiel@bn.org.pl

Małgorzata Grochowska - zastępca kierownika
tel. (22) 608 24 06
e-mail: m.grochowska@bn.org.pl

Opracowanie i publikacja polskiej bibliografii retrospektywnej „Bibliografia polska 1901-1939”.
Uzupełnianie i weryfikacja materiałów do „Bibliografii polskiej 1901-1939”.
Informacja, konsultacje i kwerendy z zakresu polskiej bibliografii retrospektywnej.

Zakład Czasopism

Krzysztof Alberski - kierownik
tel. (22) 608 23 66
e-mail: k.alberski@bn.org.pl

Urszula Stasiak - zastępca kierownika

Pracownia Opisu Bibliograficznego
Urszula Stasiak - kierownik
tel. (22) 608 22 16
e-mail: u.stasiak@bn.org.pl

Narodowy Ośrodek ISSN
Hanna Zawado - kierownik
tel. (22) 608 24 32
e-mail: h.zawado@bn.org.pl

Pracownia Inwentarzy i Katalogu
Sylwia Szczecka - kierownik
tel. (22) 608 24 58
e-mail: s.szczecka@bn.org.pl

Pracownia Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism
Marzena Klincewicz - kierownik
tel. (22) 608 24 11
e-mail: m.klincewicz@bn.org.pl

Gromadzenie czasopism ukazujących się na trenie Polski zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722) wraz z późniejszymi zmianami.
Katalogowanie czasopism z XIX-XXI w. w bazie danych Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującym formatem.
Tworzenie opisów zasobów czasopism XIX-XXI w.
Inwentaryzowanie skatalogowanych czasopism XIX-XXI w.
Sporządzanie rekordów haseł wzorcowych dla wydawnictw ciągłych.
Opracowanie, redakcja i publikacja bibliografii polskich wydawnictw ciągłych.
Współudział w uzupełnianiu zbiorów w zakresie czasopism polskich, obcych i poloników zagranicznych wydanych w XIX-XXI w.
Udział w komisjach dotyczących zasobu bibliotecznego czasopism z XIX-XXI w.
Nadawanie numerów ISSN czasopismom krajowym.
Prowadzenie Centralnego Katalogu Czasopism Polskich.

Zakład Dokumentów Życia Społecznego

Agnieszka Alberska - kierownik
tel. (22) 608 25 81
e-mail: a.alberska@bn.org.pl

Izabela Jabłońska - zastępca kierownika

Informacja
tel. (22) 608 25 80
e-mail: ulotka@bn.org.pl

Gromadzenie i archiwizowanie druków ulotnych XIX-XXI w.
Planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia druków ulotnych.
Opracowanie druków ulotnych:
opracowanie i wprowadzanie opisów bibliograficznych dla bieżącego wpływu i retrospektywnie dla wytypowanych druków ulotnych zwartych i ciągłych do bazy danych BN w formacie MARC21,
opracowanie przedmiotowe wprowadzonych do bazy danych BN druków ulotnych,
tworzenie wymaganych deskryptorów,
korekta merytoryczna i zatwierdzanie wprowadzanych do bazy BN rekordów,
opracowanie grupowe.
Współpraca z Instytutem Bibliograficznym BN w zakresie standardów opisu bibliograficznego, tworzenia deskryptorów.
Przechowywanie i ochrona druków ulotnych, w tym: przekazywanie druków do masowego odkwaszania i digitalizacji.
Przygotowywanie druków ulotnych na wystawy.
Udostępnianie druków ulotnych w Czytelni Bibliologicznej, w Czytelni Humanistycznej, przez wypożyczalnię i na rewersy służbowe.
Popularyzacja prac Zakładu na konferencjach, seminariach i w prasie fachowej.
Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania druków ulotnych.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BN oraz instytucjami krajowymi w zakresie opracowania druków ulotnych.

Zakład Edukacji Bibliotekarskiej

Magdalena Rud - kierownik
tel. (22) 608 27 98
e-mail: m.rud@bn.org.pl

Doskonalenie zawodowe w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji i dokumentacji.
Diagnozowanie i określanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy i pracowników informacji.
Inicjowanie i opracowywanie programów doskonalenia zawodowego.
Opracowywanie i przygotowywanie skryptów, poradników, informatorów oraz innych materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń.
Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego (konferencji, seminariów naukowych, kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, sesji, warsztatów i innych).
Przeprowadzanie sondaży, monitorowanie, opracowywanie analiz skuteczności doskonalenia zawodowego, oraz upowszechnianie doświadczeń krajowych i zagranicznych.
Współpraca z ośrodkami kształcenia, urzędami, instytucjami samorządowymi oraz środowiskiem bibliotekarskim w zakresie pozyskiwania najlepszych wykładowców do różnych form doskonalenia bibliotekarzy i pracowników informacji.

Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

mgr Hanna Wiejacz - kierownik
tel. (22) 608 24 42
e-mail: h.wiejacz@bn.org.pl

mgr Bożena Wojtas - zastępca kierownika
tel. (22) 608 26-21
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Pracownia Uzupełniania Zbiorów
tel. (22) 608 24 68, (22) 608 24 42

Pracownia Inwentarzy Książek
tel. (22) 608 24 42, (22) 608 29 89

Gromadzenie zbiorów Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi Zasadami gromadzenia zbiorów w BN: pozyskiwanie wszystkich rodzajów materiałów bibliotecznych przy wykorzystaniu dostępnych źródeł nabycia.
Nawiązywanie nowych kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie uzupełniania zbiorów.
Prowadzenie pełnej ewidencji druków zwartych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad inwentarzami wszystkich typów dokumentów przechowywanych w BN.
Udział w pracach Komisji ds. Zakupów i Darów Materiałów Bibliotecznych, Komisji ds. wymiany materiałów bibliotecznych z osobami prywatnymi, Komisji Ubytków Materiałów Bibliotecznych.
Współpraca merytoryczna i udział w pracach Komisji Przetargowej w zakresie przetargów na zakup polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych oraz baz danych do zbiorów BN.
Współudział w realizacji umów kulturalnych RP w zakresie wymiany publikacji oraz darów.
Prowadzenie wymiany wydawnictw urzędowych i naukowych między instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Aktualizowanie danych dotyczących druków zwartych w księgach inwentarzowych książek oraz w bazie BN.

Zakład Inwestycji i Remontów

mgr inż. Artur Galiński - kierownik
tel. (22) 608 23 71
e-mail: a.galinski@bn.org.pl

Jarosław Maleńczyk - zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 13
e-mail: j.malenczyk@bn.org.pl

Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie inwestycji dotyczących infrastruktury BN.
Planowanie i realizacja remontów i modernizacji w obiektach BN.
Bieżąca konserwacja urządzeń technicznych.
Likwidacja awarii instalacji technicznych BN siłami własnymi lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych.

Zakład Katalogowania Dziedzinowego

Grażyna Federowicz - kierownik
tel. (22) 608 25 64
e-mail: g.federowicz@bn.org.pl

Joanna Cieloch-Niewiadomska - zastępca kierownika
tel. (22) 608 24 39
e-mail: j.niewiadomska@bn.org.pl

Anna Nalej - przewodnik Bibliograficzny
tel. (22) 608 24 22
e-mail: a.nalej@bn.org.pl

Bibliografia Zawartości Czasopism
Beata Wieczorkowska

tel. (22) 608 24 35
e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Bibliografia Poloników Zagranicznych
Mariya Avramova

tel. (22) 608 24 36
e-mail: m.avramova@bn.org.pl

Dokumenty elektroniczne
Agata Figas

tel. (22) 608 26 58
e-mail: a.figas@bn.org.pl

Katalogowanie formalne, dziedzinowe i magazynowe dokumentów opublikowanych po 1801 r. wpływających do Biblioteki Narodowej w formie papierowej i elektronicznej.
Katalogowanie artykułów z naukowych prac zbiorowych oraz wybranych bieżących czasopism polskich.
Katalogowanie artykułów z gazet i tygodników w ramach projektu „Wspólna Baza Prasa” oraz koordynacja tych prac.
Wyszukiwanie, rejestracja w bazie, typowanie do zakupu i katalogowanie poloniców zagranicznych i innych publikacji obcojęzycznych pozyskanych do zbiorów BN.
Gromadzenie i archiwizowanie książek elektronicznych przekazywanych przez wydawców w Repozytorium Cyfrowym BN oraz ich publikowanie w kanałach dostępowych BN zgodnie z ich statusem prawno-autorskim.
Publikowanie poszczególnych części bibliografii narodowej:
„Przewodnik Bibliograficzny” (PDF),
„Bibliografia Zawartości Czasopism” (PDF),
„Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” (PDF),
Polonica Zagraniczne - rejestracja w bazie Katalogi Centralne i Bibliografie.
Realizacja programu CIP (Cataloguing in Publication).
Udzielanie informacji dotyczących opracowania bibliograficznego dokumentów.
Przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie opisu bibliograficznego książki i artykułu.

Zakład Kontroli Zbiorów

Marta Chodowska - kierownik
tel. (22) 608 25 23

Małgorzata Bąk - zastępca kierownika

Prowadzenie w sposób ciągły skontrum zbiorów nowszych przez porównywanie zapisów w księgach inwentarzowych (ewentualnie innych zapisów ewidencyjnych) z rzeczywistym stanem zbiorów.
Udział w komisjach skontrowych powoływanych do przeprowadzenia kontroli zbiorów specjalnych.
Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienie właściwego ich użytkowania, przedkładanie projektów dokumentów do akceptacji dyrektora Biblioteki Narodowej.
Prowadzenie Komisji Ubytków Materiałow Bibliotecznych.

Zakład Magazynów Bibliotecznych

Beata Makowska - kierownik
tel. (22) 608 25 82
e-mail: b.makowska@bn.org.pl

Jolanta Brzozowska - zastępca kierownika

Przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów XIX-XXI wieku.

Zakład Rękopisów

Anna Romaniuk - kierownik
tel. (22) 531 02 26
e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl; manus@bn.org.pl

Informacja
tel. (22) 531 02 71

Gromadzenie rękopisów:
planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia rękopisów zgodnie z Zasadami gromadzenia zbiorów w BN,
uczestnictwo w Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
współpraca z innym bibliotekami i archiwami w zakresie gromadzenia.
Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
nadzór nad właściwymi warunkami magazynowania,
planowanie i prowadzenie polityki digitalizacji rękopisów,
opieka nad Skarbcem BN w ramach prac Komisji Skarbcowej,
prowadzenie ewidencji najcenniejszych obiektów w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń,
kwalifikowanie obiektów zagrożonych do konserwacji,
opiniowanie materiałów zgłaszanych do Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury.
Udostępnianie prezencyjne i wypożyczanie rękopisów:
poprzez Zakład Udostępniania Zbiorów w Czytelni Rękopisów i Starodruków,
poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną,
poprzez uczestnictwo w wystawach zbiorów własnych i wypożyczenia na wystawy organizowane tak w kraju jak za granicą.
Opracowanie zbiorów własnych:
opracowanie inwentarzowe,
opracowanie katalogowe,
współpraca z bibliotekami i archiwami w zakresie metodyki opracowania i opisu rękopisu.
Informacja o rękopisach własnych i zbiorach rękopisów w Polsce:
prowadzenie bazy danych „Inwentarz rękopisów BN",
publikacje drukowanych katalogów zbiorów,
prowadzenie księgozbioru podręcznego w zakresie rękopisoznawstwa,
udzielanie odpowiedzi na kwerendy ustne i pisemne,
prowadzenie działalności dydaktycznej i praktyk w zakresie rękopisoznawstwa,
popularyzacja zbiorów przez publikacje, pokazy, wykłady i pogadanki,
współpraca międzynarodowa w zakresie zbiorów rękopiśmiennych.
Realizacja zadań naukowych.
Badania historyczne i historycznoliterackie nad zbiorami własnymi.
Badania bibliotekoznawcze dotyczące zbiorów rękopiśmiennych.
Edycje tekstów ze zbiorów BN.
Prace metodyczne w zakresie opracowania i opisu rękopisu.
Gromadzenie informacji o zbiorach rękopiśmiennych.
Prowadzenie bieżącej bibliografii rękopiśmiennictwa i rękopisoznawstwa.

Zakład Starych Druków

dr Bartłomiej Czarski - kierownik
tel. (22) 531 02 48
e-mail: b.czarski@bn.org.pl

Gromadzenie starych druków:
planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia,
udział w pracach Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
współpraca z innymi bibliotekami w zakresie gromadzenia.
Opracowywanie zbiorów:
prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
prowadzenie kartkowych katalogów alfabetycznych,
prowadzenie kartotek pomocniczych,
prowadzenie baz danych w systemie MAK,
wprowadzanie opisów bibliograficznych do katalogów BN.
Współpraca z Instytutem Bibliograficznym w zakresie opisu bibliograficznego, tworzenia haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.
Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
prowadzenie magazynu starych druków,
kontrola stanu zachowania zbiorów,
typowanie i przekazywanie starych druków do dezynfekcji, konserwacji, mikrofilmowania i digitalizacji,
udział w pracach Komisji Opieki nad Skarbcem,
prowadzenie ewidencji najcenniejszych starych druków w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń.
Udostępnianie zbiorów:
wydawanie zbiorów do Czytelni Rękopisów i Starodruków,
wypożyczanie zbiorów na wystawy.
Tworzenie warsztatu badawczego w zakresie starych druków i historii dawnej książki:
prowadzenie księgozbioru podręcznego w zakresie starych druków,
gromadzenie podobizn starych druków,
prowadzenie katalogów centralnych w zakresie inkunabułów, poloników z XVI w., poloników z XVII-XVIII w., druków obcych z XVI-XVIII w., czasopism z XVII-XVIII w., druków cyrylickich,
prowadzenie kartoteki poloników z XVII-XVIII w., nieznanych Estreicherowi,
rejestrowanie XV-XVIII-wiecznych poloników przechowywanych w kraju i za granicą oraz druków obcych przechowywanych w kraju.
Wydawanie opinii w sprawie wywozu starych druków za granicę.
Prace naukowe, działalność dydaktyczna i popularyzatorska:
prowadzenie prac naukowych nad historią dawnej książki i bibliotek,
działalność metodyczna i rzeczowa w zakresie starych druków dla bibliotek naukowych,
prowadzenie wykładów, praktyk studenckich, staży krajowych i zagranicznych,
opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących starych druków,
konsultacje, ekspertyzy, udzielanie odpowiedzi na kwerendy pisemne i ustne,
udział w pokazach okolicznościowych i szkoleniowych.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie działalności Zakładu.
Współpraca międzynarodowa w zakresie starych druków:
udział w przygotowywaniu bibliografii międzynarodowych i międzynarodowych centralnych katalogów starych druków,
współpraca przy opracowaniu zbiorów.

Zakład Technologii Informatycznych

Anna Surma - kierownik
tel. (22) 608 25 22
e-mail: a.surma@bn.org.pl

Adam Stanis - zastępca kierownika

Odpowiedzialność za działanie systemów informatycznych w Bibliotece Narodowej.
Utrzymanie i podnoszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Administracja, eksploatacja i rozbudowa systemu Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN.
Administracja i eksploatacja baz danych w systemie MAK.
Administracja systemu INNOPAC/MILLENNIUM, w zakresie uzgodnionym z Bibliotekarzem Systemowym.
Administracja i eksploatacja zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Projektowanie i implementacja oraz utrzymanie, rozbudowa i administracja serwisów internetowych BN.
Opracowanie, modyfikowanie i eksploatacja programów do przygotowywania publikacji elektronicznych i drukowanych, generowanych z bibliotecznych baz danych BN w systemach MAK i INNOPAC/MILLENNIUM (bibliografie, katalogi, wykazy, indeksy, wydawnictwa informacyjne, katalogi centralne, statystyka wydawnictw, itp.).
Wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych w Bibliotece Narodowej.
Administracja i nadzór nad infrastrukturą serwerowni BN.
Instalacja, administracja i eksploatacja serwerów i środowiska wirtualnego BN.
Instalacja, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego.
Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania komputerowego.
Administracja i modernizacja sieci komputerowej LAN i WAN.
Administracja, eksploatacja i modernizacja sieci WiFi i terminali dostępowych dla czytelników.
Współudział w procedurach zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Współpraca z bibliotekami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie komputeryzacji i wymiany danych.
Współpraca w zakresie technologii informatycznych przy realizacji projektów międzyinstytucjonalnych i międzynarodowych, prowadzonych przez BN.

Zakład Udostępniania Zbiorów

Marta Wojciechowska - kierownik
tel. (22) 608 22 93
e-mail: m.wojciechowska@bn.org.pl

Czytelnia Ogólna
Czytelnia Humanistyczna
Krzysztof Dzieliński - kierownik

tel. (22) 608 23 26
e-mail: k.dzielinski@bn.org.pl

Czytelnia Rękopisów i Starodruków
Maria Małgorzata Michalska - p.o. kierownika

tel. (22) 531 02 03
e-mail: m.michalska@bn.org.pl
e-mail: udost@bn.org.pl

Pracownia Informacji Naukowej
Anna Myśliwska - kierownik

tel. (22) 608 23 28
e-mail: a.mysliwska@bn.org.pl

Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury
Ewa Gisges-Zwierzchowska - kierownik

tel. (22) 826 25 04

Prowadzenie Czytelni Ogólnej.
Prowadzenie Czytelni Humanistycznej.
Prowadzenie Czytelni Rękopisów i Starodruków.
Obsługa informacyjna użytkowników Biblioteki Narodowej.
Prowadzenie Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.
Opracowywanie regulaminów i instrukcji związanych z udostępnianiem zbiorów w czytelniach.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie wykonywanych zadań.

Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego

Dorota Fortuna - kierownik
tel. (22) 608 23 34
e-mail: d.fortuna@bn.org.pl

Aleksandra Kujawa-Eberharter - zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 52
e-mail: a.kujawa@bn.org.pl

Wypożyczanie zagraniczne
tel. (22) 608 23 33,
e-mail: bnwypoz@bn.org.pl

Wypożyczanie krajowe
tel. (22) 608 23 32,
e-mail: krajwypoz@bn.org.pl

Academica
tel. (22) 608 26 81,
e-mail: academica@academica.edu.pl

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Narodowej bibliotekom krajowym i zagranicznym.
Sprowadzanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów bibliotek krajowych.
i zagranicznych na zamówienie czytelników Biblioteki Narodowej oraz komórek organizacyjnych BN do celów służbowych.
Wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy.
Prowadzenie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Zakład Zasobu Wymiennego

Przyjmowanie z komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej wszystkich typów dokumentów zbędnych oraz tworzenie zasobu wymiennego
Przechowywanie zasobu wymiennego
Przechowywanie depozytów oraz sukcesywne przekazywanie ich do Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Przekazywanie do Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów druków przeznaczonych na wymianę z osobami prywatnymi i na wymianę zagraniczną
Współpraca z Zakładem Książki, Zakładem Czasopism, Zakładem Dokumentów Życia Społecznego, Zakładem Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Zakładem Zbiorów Kartograficznych w zakresie niezbędnych melioracji oraz uzupełniania zbiorów
Przygotowywanie druków do ich przekazania innym instytucjom
Wydawanie zbędnych druków
Przygotowywanie na makulaturę druków zbędnych

Zakład Zbiorów Bibliologicznych

dr Maciej Szablewski - kierownik
tel. (22) 608 26 78
e-mail: m.szablewski@bn.org.pl

Planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia zbiorów bibliologicznych.
Gromadzenie zbiorów bibliologicznych zgodnie z Zasadami gromadzenia zbiorów BN z zakresu: nauka o książce, historia i wytwarzanie książki oraz innych typów dokumentów, czasopiśmiennictwo, medioznawstwo, księgarstwo i inne formy rozpowszechniania wydawnictw, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliografia, czytelnictwo, bibliofilstwo, muzea i wystawy książki oraz innych typów dokumentów, archiwoznawstwo, w tym:
książki,
czasopisma,
dokumenty życia społecznego,
wycinki prasowe,
dokumenty elektroniczne.
Formalne i przedmiotowe opracowywanie zbiorów.
Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów.
Udostępnianie zbiorów:
udostępnianie prezencyjne,
udostępnianie zbiorów pracownikom BN,
realizowanie rewersów na zamówienie Wypożyczalni.
Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie: bibliografii, bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i księgozbiorów historycznych
Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o bibliotekach i ośrodkach informacji w Polsce.
Prowadzenie i opieka nad przechowywanymi w Zakładzie archiwami.
Opracowywanie i publikowanie bibliografii:
„Polska Bibliografia Bibliologiczna”
„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”, BABIN 2.0
„Bibliografia Bibliografii Polskich”
„Wykaz polskich bibliografii nieopublikowanych”
Gromadzenie danych o księgozbiorach historycznych w bibliotekach polskich, o polskich księgozbiorach historycznych w bibliotekach zagranicznych, opracowywanie i publikowanie informatorów i katalogów z tego zakresu.
Realizacja zadań badawczych i metodycznych:
udzielanie porad, konsultacji, prowadzenie szkolenia w zakresie problemów związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem zbiorów bibliologicznych,
prowadzenie prac badawczych i metodycznych w zakresie dokumentacji księgozbiorów historycznych,
uczestnictwo w działalności wystawienniczej BN.

Zakład Zbiorów Cyfrowych

Martyna Marcinkowska - kierownik
tel. (22) 608 22 05; 608 433 698
e-mail: m.marcinkowska@bn.org.pl

Pracownia Reprografii i Digitalizacji
Karol Karpiński - kierownik

tel. (22) 608 26 07
e-mail: k.karpinski@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekarzy Cyfrowych
Piotr Sobociński - kierownik

tel. (22) 608 25 13
e-mail: p.sobocinski@bn.org.pl

Pracownia Praw Autorskich
Liliana Ludwisiak-Koziróg - kierownik

tel. (22) 608 29 42
e-mail: ppa@bn.org.pl

Pracownia Rozwoju Polony
Sonia Wronkowska - kierownik

tel. (22) 608 22 79
e-mail: prp@bn.org.pl

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych, IFLA PAC Center
Tomasz Gruszkowski

tel. (22) 608 24 41
e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl

Digitalizacja zasobów Biblioteki Narodowej, nadzór nad przechowywaniem zbiorów cyfrowych i ich prezentacja w Internecie i intranecie BN Opracowanie i aktualizacja strategii digitalizacji zbiorów Biblioteki Narodowej Przygotowywanie założeń merytorycznych programów komputerowych tworzonych lub współtworzonych przez Bibliotekę Narodową, związanych z obsługą ścieżki digitalizacji, w tym prezentacji zbiorów Współpraca krajowa i międzynarodowa dotycząca tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych Analiza, adaptacja i upowszechnianie światowych rozwiązań dotyczących budowy bibliotek cyfrowych Prowadzenie prac w zakresie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych oraz popularyzacja wyników na konferencjach, seminariach i warsztatach oraz w prasie fachowej i czasopismach naukowych

Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych

Magdalena Kosałka - p.o. kierownika
tel. (22) 608 28 10; fax (22) 608 28 87

Gromadzenie dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych
utrzymywanie aktualnej informacji o wydawcach dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych oraz rynku wydawniczym,
stała współpraca z wydawcami,
typowanie dokumentów do zbioru z ofert zakupu, darów i wymiany oraz współpraca w tym zakresie z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
Ewidencja dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych
Opracowanie dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych:
tworzenie opisów bibliograficznych oraz wprowadzanie ich do katalogu komputerowego,
opracowanie rzeczowe dokumentów oraz wprowadzanie haseł do opisów bibliograficznych,
tworzenie wzorcowych haseł formalnych powiązanych z dokumentami dźwiękowymi i audiowizualnymi,
korekta opisów bibliograficznych, opracowania rzeczowego i wzorcowych haseł formalnych,
Opracowywanie bibliografii narodowej dokumentów dźwiękowych.
Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych.
Prowadzenie Czytelni Dokumentów Dźwiękowych i Audiowizualnych, w tym udostępnianie dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych oraz prowadzenie księgozbioru podręcznego.
Informacja i konsultacje oraz realizacja kwerend w zakresie dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych.
Popularyzacja działalności Zakładu na konferencjach, seminariach i w prasie fachowej.

Zakład Zbiorów Ikonograficznych

Agata Pietrzak - kierownik
tel. (22) 608 29 95
e-mail: a.pietrzak@bn.org.pl

Agnieszka Barlak - zastępca kierownika

Gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów ikonograficznych
Przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów ikonograficznych
Prowadzenie prac naukowych, działalność dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska:
prowadzenie badań i prac naukowych z dziedziny historii rysunku, grafiki i fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii zbiorów BN,
opracowanie katalogów zbiorów własnych (seria wydawnicza: Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej),
kwerendy pisemne i ustne, konsultacje, udzielanie informacji o zbiorach,
udzielanie innym bibliotekom pomocy metodycznej w zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania zbiorów ikonograficznych.

Zakład Zbiorów Kartograficznych

Anna Kuklińska - kierownik
tel. (22) 608 27 15
e-mail: a.kuklinska@bn.org.pl

Romualda Szura - zastępca kierownika
tel. (22) 608 27 13
e-mail: r.szura@bn.org.pl

Gromadzenie i ochrona zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej
Opracowanie katalogowe zgromadzonych w Zakładzie map, atlasów i globusów, zgodnie z instrukcją katalogowania zbiorów kartograficznych, przyjętą w Bibliotece Narodowej
Prowadzenie Czytelni Kartograficznej, w tym udostępnianie i działalność informacyjna o zbiorach kartograficznych oraz realizowanie kwerend
Prowadzenie prac naukowych, badawczych i popularyzatorskich w oparciu o zgromadzone zbiory
Przygotowywanie i realizacja wystaw ze zbiorów własnych BN oraz towarzyszących im katalogów
Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie poszerzania wiedzy i wymiany informacji na temat opracowania i gromadzenia zbiorów kartograficznych

Zakład Zbiorów Muzycznych

Mariola Nałęcz - kierownik
tel. (22) 608 26 55
e-mail: m.nalecz@bn.org.pl; zzmuz@bn.org.pl

Włodzimierz Pigła - zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 92
e-mail: w.pigla@bn.org.pl

Pracownicy
Sonia Rzepka – młodszy bibliotekarz, pok.1000
tel. (22) 608 23 90
e-mail: s.rzepka@bn.org.pl

Paula Betscher – starszy bibliotekarz, pok. 1156
tel. (22) 608 26 56
e-mail: p.betscher@bn.org.pl

Janina Brzozowska – magazynier biblioteczny, pok. 1001b
tel. (22) 608 23 92, (22) 608 23 89
e-mail: ja.brzozowska@bn.org.pl

Barbara Wilczyńska – magazynier biblioteczny, pok. 1001b
tel. (22) 608 23 92, (22) 608 23 89
e-mail: b.wilczynska@bn.org.pl

Gromadzenie, archiwizowanie, ochrona i zabezpieczanie zbiorów muzycznych (rękopisów muz., starych i druków muzycznych 19-21 w.)
Prowadzenie księgozbioru podręcznego
Opracowanie zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej (druków, starych druków i rękopisów muzycznych)
Opracowanie druków muzycznych do bibliografii narodowej
Opracowanie muzykaliów z innych bibliotek w ramach centralnego katalogu RISM
Opracowanie naukowe zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej
Opracowanie muzykaliów spoza Biblioteki Narodowej w ramach prac archiwizacyjnych
Działalność naukowa i informacyjna
Prowadzenie kartotek i katalogów
Opracowanie haseł przedmiotowych dla druków i rękopisów muzycznych
Prowadzenie działalności informacyjnej oraz instrukcyjno-metodycznej w zakresie opracowania muzykaliów
Upowszechnianie badań naukowych oraz udzielanie konsultacji w dziedzinach objętych tematyką badawczą prowadzoną w Zakładzie
Uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych pracach naukowych
Opracowywanie publikacji naukowych, metodycznych i dokumentacyjnych
Udział w pracach normalizacyjnych
Konsultacje w zakresie udzielania pozwoleń na wywóz muzykaliów za granicę
Prowadzenie Czytelni Muzycznej
Udostępnianie druków, st. druków i rękopisów muzycznych oraz księgozbioru podręcznego
Współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą w zakresie: udostępniania zbiorów, wymiany wydawnictw, wymiany informacji, wymiany doświadczeń
Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą
Współpraca z innymi komórkami Biblioteki Narodowej w zakresie spraw dotyczących piśmiennictwa muzycznego