Rocznik Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

„Rocznik Biblioteki Narodowej”
ISSN 0083-7261
ISSN dla wersji elektronicznej 1689-3182

„Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

Wersję papierową „Rocznika Biblioteki Narodowej" można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Biblioteki Narodowej.

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
 • dr Roman Chymkowski
 • dr Tomasz Makowski
 • dr Monika Mitera
 • dr Sigitas Narbutas
 • dr Grzegorz Płoszajski

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

 • Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 • Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • „Rocznik Biblioteki Narodowej" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship. 

Recenzenci artykułów złożonych do „Rocznika Biblioteki Narodowej"

Wiesław Babik (Kraków)
Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa)
Roman Chymkowski (Warszawa)
Marek Janicki (Warszawa)
Roman Michałowski (Warszawa)
Agata Pietrzak (Warszawa)
Jerzy Pysiak (Warszawa)
Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa)