Polish Libraries - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

POLISH LIBRARIES

„Polish Libraries”
ISSN 2300-9217

„Polish Libraries” to angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zadaniem jest przedstawianie wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszości polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką cudzoziemcom. Artykuły, pisane przez specjalistów z dziedziny bibliotekarstwa i nauk pokrewnych, przekładane są na język angielski przez wypróbowanych i fachowych tłumaczy i weryfikowane przez osobę posługującą się językiem angielskim jako własnym.

Rada Naukowa

Przewodnicząca:       

 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Członkowie:              

 • dr Żaneta Kubic
 • Jędrzej Leśniewski
 • dr Anton Likhomanow
 • dr Tomasz Makowski – redaktor naczelny
 • dr Monika Mitera
 • dr Tomasz Szwaciński

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

 • Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 • Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • „Rocznik Biblioteki Narodowej" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship. 

„Polish Libraries” nawiązuje do wydawanych nieregularnie przez Bibliotekę Narodową tomów pod nazwą „Polish Libraries Today”. W latach 1991-2011 ukazało się ich osiem.