Zbiory bibliologiczne - Biblioteka Narodowa

ZBIORY BIBLIOLOGICZNE

Charakterystyka zbiorów bibliologicznych

Zbiory bibliologiczne są kolekcją specjalną różnych typów dokumentów wydzielonych na podstawie kryterium treściowego. Zakres tematyczny gromadzonego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego obejmuje szeroko pojętą naukę o książce, bibliotekoznawstwo, informację naukową, archiwistykę. Kompletuje się piśmiennictwo z dziedziny bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, historii książki (oraz innych typów dokumentów) i księgarstwa, czytelnictwa i bibliofilstwa. Piśmiennictwo na temat bibliografii jest gromadzone w aspekcie teoretycznym, metodycznym, organizacyjnym i historycznym. Do zbiorów wprowadza się także wydawnictwa dotyczące czasopiśmiennictwa, przede wszystkim traktujące czasopismo jako przedmiot badań, omawiające historię i strukturę różnych typów i rodzajów czasopism oraz prawo autorskie i prasowe. Szeroko reprezentowana jest problematyka informacji naukowej z uwzględnieniem nowych form i metod działalności informacyjnej, funkcjonowania systemów informacyjnych oraz automatyzacji procesów biblioteczno-bibliograficznych. W zakresie archiwistyki kolekcjonuje się informatory i wykazy zbiorów poszczególnych archiwów. Podstawowym źródłem wpływu polskich publikacji bibliologicznych jest drugi egzemplarz obowiązkowy bieżącej produkcji wydawniczej. Wydawnictwa obce wpływają drogą wymiany, kupna bądź darów. Gromadzi się wydawnictwa przede wszystkim w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.

W gromadzeniu zbiorów bibliologicznych uwzględnia się różne typy dokumentów. Wśród nich są książki (76 236 wol.- według stanu z końca 2008 r.) i czasopisma (159 tytułów czasopism polskich i 470 zagranicznych, co stanowi 104 978 wol., rocznie wpływa ok. 3000 numerów). Bibliologiczne dokumenty życia społecznego XIX-XXI w. (121 956 j.), skupione tematycznie w ponad 1900 tekach dokumentacyjnych, to przede wszystkim materiały krajowych i zagranicznych zjazdów, konferencji, narad, seminariów, warsztatów, wystaw, targów księgarskich i innych imprez związanych z książką. Są wśród nich także dokumenty obrazujące pracę bibliotek wszystkich typów, w tym także Biblioteki Narodowej, a także archiwów, wydawnictw, towarzystw i stowarzyszeń zawodowych. Kompletowane są także dokumenty dotyczące wybitnych bibliotekarzy.

W zbiorze bibliologicznych dżs-ów znajdują się także polskie normy bibliotekarskie, bibliograficzne i wydawnicze, a także afisze i plakaty.
Odrębną kolekcję stanowią katalogi księgarskie i wydawnicze polskie (68 363 j.) i zagraniczne (23 176 j.), przechowywane w układzie alfabetycznym według nazw firm.

Osobną grupę stanowią katalogi wydawnictw polskich instytucji naukowych, katalogi płyt, filmów i katalogi aukcyjne. Zbiór dżs-ów dopełniają: Archiwum Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i materiały archiwalne kwartalnika „Przegląd Biblioteczny", a także przekazane w 2006 r., na podstawie umowy depozytowej, Archiwum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Materiały te obejmują okres od założenia SBP w roku 1917 do 1993 r.

Zbiór wycinków prasowych - powojennych (123 886 j.) jest przechowywany w odrębnych tekach tematycznych, natomiast przedwojenne są przechowywane razem z dżs-ami. Od 2008 r. wycinki prasowe bieżące są na CD-ROM-ach. Dokumenty elektroniczne (147 CD-ROM-ów) to przede wszystkim polskie i zagraniczne bibliografie narodowe, informatory o bibliotekach, księgarniach, wydawnictwach.

Dokumentacja Biblioteki Narodowej

W skład zbiorów bibliologicznych wchodzi dokumentacja Biblioteka Narodowej, na którą składają się wycinki prasowe, materiały z konferencji naukowych i imprez kulturalnych, odbywających się w BN, afisze, plakaty, fotografie oraz kartoteka piśmiennictwa o BN.

W zbiorach bibliologicznych znajdują się również fotografie dokumentujące działalność i wydarzenia w Bibliotece Narodowej.