Regulamin Punktu Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin Punktu Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej

I. Postanowienia ogólne

 1. Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej, nazywany dalej Punktem Dostępu, jest objęty niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej.
 2. W przypadku kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.
 3. Punkt Dostępu jest przeznaczony dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo, oraz dla osób z dysfunkcjami słuchu.
 4. W gmachu głównym Biblioteki Narodowej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelni Zasobu Wieczystego:
   • stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących z linijką braille’owską,
   • powiększalnik stacjonarny,
   • zestaw wzmocnionego komunikowania się (pętla indukcyjna) 
  • Dostępny jest też powiększalnik przenośny, który można dostarczyć do dowolnej czytelni w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.
 5. W Pałacu Rzeczypospolitej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelni Rękopisów i Starodruków:
   • powiększalnik przenośny.
II. Karta czytelnika

 1. Korzystanie z Punktu Dostępu wymaga posiadania imiennej karty czytelnika lub dopełnienia formalności rejestracyjnych w Czytelni Rękopisów i Starodruków w Pałacu Rzeczpospolitej.
 2. Karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie w punkcie rejestracji czytelników.
 3. Czytelnicy, którzy w punkcie rejestracji czytelników przedłożą orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. I.3, mogą otrzymać na karcie czytelnika adnotację uprawniającą do pierwszeństwa w korzystaniu z Punktu Dostępu.
III. Korzystanie z Punktu Dostępu

 1. W Punkcie Dostępu udostępniane są zbiory w formie:
  • cyfrowej,
  • papierowej.
 2. Korzystanie z Punktu Dostępu odbywa się pod nadzorem pracownika Biblioteki Narodowej.
 3. O możliwości udostępnienia zbiorów w formie papierowej decyduje dyżurny bibliotekarz, w przypadku zbiorów specjalnych wymagana jest również zgoda kierownika właściwego zakładu Biblioteki Narodowej.
 4. Zbiory szczególnie chronione przechowywane w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, w tym egzemplarze archiwalne oraz w złym stanie zachowania, są udostępniane tylko w formie cyfrowej; jeśli dokument nie posiada kopii cyfrowej, czytelnik posiadający adnotację na karcie czytelnika, o której mowa w pkt. II.3, może zamówić bezpłatne wykonanie kopii cyfrowej do Punktu Dostępu. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualne w zależności od zamówienia.
 5. W Punkcie Dostępu w Czytelniach w formie papierowej udostępniane są zbiory znajdujące się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.
 6. W Punkcie Dostępu w Czytelni Rękopisów i Starodruków (Pałac Rzeczypospolitej) oryginały dokumentów udostępniane są wyłącznie w asyście dyżurnego bibliotekarza.
 7. W Punkcie Dostępu można korzystać z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko w formie kopii cyfrowej lub przy użyciu powiększalnika.