Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

REGULAMIN CZYTELNI KARTOGRAFICZNEJ

 1. W Czytelni Kartograficznej udostępniane są następujące materiały kartograficzne: plany, mapy, atlasy oraz księgozbiór podręczny.
 2. Zbiory udostępniane są pracownikom naukowym oraz w szczególnych przypadkach studentom i przedstawicielom instytucji, po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia profesora lub odnośnej instytucji, określającego temat zamierzonych badań, oraz uzyskaniu zezwolenia kierownika Zakładu Zbiorów Kartograficznych.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów kartograficznych przysługuje na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prac badawczych, nie dłużej jednak niż 1 rok. Po upływie tego terminu czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę dalszego korzystania ze zbiorów.
 4. Czytelnik może korzystać ze zbiorów po podpisaniu deklaracji przestrzegania Regulaminu wypełnionej na podstawie dwóch dokumentów tożsamości (dowodu osobistego i innego dokumentu z fotografią) oraz po zdeponowaniu jednego z tych dokumentów u dyżurnego bibliotekarza i każdorazowym, czytelnym wpisaniu się do książki czytelników. Te same zasady dotyczą osób korzystających tylko z katalogów i księgozbiorów podręcznych.
 5. W Czytelni Kartograficznej korzystać można z:
  • księgozbioru podręcznego;
  • materiałów zgromadzonych w zbiorach Biblioteki Narodowej, przede wszystkim w postaci kopii (mikrofilmy, kserokopie) - w wyjątkowych wypadkach w oryginale, za zgodą kierownika Zakładu Zbiorów Kartograficznych;
  • przyniesionych materiałów własnych, po zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza.
 6. Zamawianie zbiorów (także z księgozbioru podręcznego) odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów:
  • rewersy winny być złożone do godziny 13.30;
  • po złożeniu rewersu czytelnik uzyska informację o terminie ewentualnej realizacji zamówienia, co uzależnione jest od statusu obiektu i czasu jego bibliotecznego przysposobienia do udostępniania;
  • rewersy złożone po wyżej wymienionych godzinach będą realizowane wyłącznie następnego dnia.
 7. Wszystkie starodruczne i rękopiśmienne mapy i atlasy wymagające specjalnej ochrony konserwatorskiej oraz egzemplarze archiwalne udostępniane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Zakładu Zbiorów Kartograficznych.
 8. Zamówione materiały w razie niezgłoszenia się czytelnika w ciągu 7 dni zostają odesłane do magazynu. Czytelnik może wcześniej wystąpić o prolongatę terminu.
 9. Czytelnik ma prawo:
  • korzystać jednorazowo z jednego woluminu (atlasu, książki) lub dwóch map. Na jednoczesne korzystanie z większej liczby pozycji potrzebna jest zgoda dyżurnego bibliotekarza lub - w szczególnych przypadkach - kierownika Zakładu;
  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z katalogów zbiorów;
  • korzystać z własnego komputera, musi się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i w wyznaczonym miejscu.
  • zamówić odpłatne wykonanie reprodukcji (kserokopie, fotokopie, mikrofilmy) materiałów ze zbiorów Zakładu w granicach dopuszczalnych przez prawo autorskie z uwzględnieniem stanu zachowania obiektu. Zasady wykorzystania tych materiałów do publikacji przewidują odrębne przepisy.
 10. Osoby korzystające ze zbiorów kartograficznych obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni okryć, parasoli, teczek i podręcznych toreb;
  • wpisanie się do książki czytelników;
  • zachowanie ciszy;
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami;
  • zakaz kreślenia i robienia notatek na obiektach jak również opieranie się na nich;
  • zakaz używania atramentów, wiecznych piór, długopisów, flamastrów itp.; przy robieniu notatek można posługiwać się wyłącznie ołówkiem;
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię, w wypadku opuszczenia czytelni, nawet na krótką przerwę, czytelnik jest obowiązany okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wypożyczone materiały;
  • zakaz wnoszenia posiłków i napojów;
  • przestrzeganie zaleceń dyżurnego w zakresie obchodzenia się z udostępnionym obiektem;
  • zakaz reprodukowania /skanowania materiałów bibliotecznych własnym sprzętem;
  • zakaz wyjmowania kart katalogowych z szuflad;
  • zakaz używania telefonów komórkowych.
 11. Materiały do filmowania udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika Działu Zbiorów Specjalnych.
 12. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia. Za zgubienie plakietki z numerem miejsca w czytelni czytelnik wnosi opłatę w wysokości 15 zł.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować utratę prawa wstępu do Czytelni Kartograficznej (lub także prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej).