Aktualizacja programu

 

W dniu 24 lipca 2007 roku Rada Ministrów dokonała aktualizacji Wieloletniego Programu
Rządowego "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych" na lata 2007-2008.

Za zasadniczy cel programu uznano wnikliwe rozpoznanie technologii masowego
odkwaszania, dokładne ustalenie kosztów zabiegów oraz rozpoczęcie odkwaszania
zasobów w polskich bibliotekach i archiwach.

Opracowany w latach 1998-1999 Wieloletni Program Rządowy na lata 2000-2008
"Kwaśny papier. Ratowane w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych
i archiwalnych" posiada w pełni autorski charakter i nie nawiązuje w sposób bezpośredni
do żadnego znanego wzorca. Należy podkreślić jego eksperymentalny charakter,
wynikający z faktu, iż w Polsce, w czasie przygotowywania programu, dysponowano
tylko ograniczoną wiedzą o masowej konserwacji zagrożonych zasobów bibliotecznych
i archiwalnych z XIX i XX wieku. WPR "Kwaśny papier" przewidywał więc w pierwszej kolejności wszechstronne rozpoznanie metod masowej konserwacji i przeprowadzenie podstawowych
badań związanych z tą tematyką. Zakładał także uruchomienie pierwszych instalacji
do masowego odkwaszania zbiorów.

Tak zdefiniowane cele programu zostaną osiągnięte do końca 2008 roku. Ich najbardziej
wymiernym efektem jerst uruchomienie już odkwaszania masowego w dwu dużych bibliotekach
w Polsce: w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
W obydwu funkcjonują zarówno instalacje do odkwaszania arkuszy jak i instalacje
do odkwaszania książek.
Rozpoczęto także odkwaszanie masowe w archiwach państwowych, a instalacje
do odkwaszania dokumentów arkuszowych funkcjonować będą w czterech jednostkach:
w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów - Pracownia w Milanówku, w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w Archiwach Państwowych w Katowicach i w Gdańsku (Oddział w Gdyni).

Zakłada się, że w Bibliotece Jagiellońskiej i w Bibliotece Narodowej w latach 2007-2008 zostanie odkwaszone łącznie około 1 100 000 arkuszy oraz około 100 000 kg książek
(200 000 woluminów), a w archiwach państwowych około 3 000 000 arkuszy dokumentów.

Po dokonanej aktualizacji całkowity koszt programu wyniesie blisko 70 mln PLN i będzie niższy
o około 14% w stosunku do pierwotnych założeń. Środki programu będą wykorzystane
głównie na odkwaszanie 78,9% oraz na mikrofilmowanie i digitalizację - 13,6%,
a więc na działania stanowiące bezpośrednią ochronę zbiorów łącznie - 92,5%.
Koszty programu ponosi głównie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 71,0%. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje program w 28,5%,
a Ministerstwo Gospodarki - 0,5%.

Projekt aktualizacji programu przygotował zespół powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w grudniu 2005 roku, w składzie:

Andrzej Barański, Pełnomocnik Rektora UJ ds. WPR "Kwaśny papier", Uniwersytet Jagielloński,
Anna Czajka, Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów AGAD,
Stanisław Czajka, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej,
Ryszard Juchniewicz, Zastępca Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej,
Henryk Kurowski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
Ewa Potrzebnicka, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej, przewodnicząca zespołu,
Władysław Sobucki, Kierownik Zespołu ds. Koordynacji WPR "Kwaśny papier", Biblioteka Narodowa

oraz przedstawiciele ministerstw:
Nikodem Bończa-Tomaszewski, Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Joanna Cicha, Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN,
Małgorzata Kurek, Główny Specjalista w Departamencie Dziedzictwa Narodowego MKiDN,
Stanisław Sadowski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Badań Naukowych MNiSzW,
Maria Sell, Główny Specjalista w Departamencie Szkolnictwa Wyższego MNiSzW,
Elżbieta Szczawińska
, Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki.

Wykaz zadań zrealizowanych w latach 2000-2006.

Wykaz zadań, które będą realizowane w latach 2007-2008.