Pytania i odpowiedzi - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi

1. Jakie instytucje są uprawnionymi wnioskodawcami w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych?

Zgodnie z §2 Regulaminu uprawnionymi wnioskodawcami są biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury) i inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

2. Czy Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć również w wersji elektronicznej?

NIE. Zgodnie z Regulaminem, Wniosek należy złożyć do Biblioteki Narodowej tylko w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.

3. Jakie załączniki wnioskodawca musi dołączyć do formularza Wniosku?

Wykaz załączników do formularza Wniosku znajduje się w Załącznikach do Regulaminu. Wymagane są trzy załączniki. Jako załączniki obowiązkowe do Wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury oraz
  • odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury,
  • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury, tylko w przypadku, gdy podmiot reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze*.

*Jeżeli w roku 2018 ww. dokumenty zostały dostarczone razem z Wnioskiem i od tego czasu nie były w nich wprowadzane żadne zmiany, wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o aktualności niniejszych dokumentów, potwierdzone przez organizatora biblioteki.

4. Jeśli w Rejestrze Instytucji Kultury w danym roku został dokonany tylko wpis dotyczący przekazania sprawozdania finansowego czy należy też przesłać odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury (RIK)?

NIE. Jeżeli w RIK została wpisana tylko informacja o przekazanym sprawozdaniu finansowym, wystarczy przysłać oświadczenie organizatora biblioteki o aktualności niniejszego dokumentu.

5. W Załącznikach do Regulaminu, załącznik nr 2 Wykaz załączników składanych przez wnioskodawcę… jest zapis, że do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury. Czy w przypadku, gdy osobą reprezentującą jest dyrektor bądź kierownik również trzeba dołączyć takie pełnomocnictwo?

NIE. Pełnomocnictwo lub upoważnienie należy dołączyć tylko wtedy, gdy Wniosek składany jest przez „p.o. Dyrektora/Kierownika”, „z up. Dyrektora/ Kierownika/ Wójta/ Burmistrza” lub w zastępstwie „wz.” W tej sytuacji należy złożyć taki dokument w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6. Czy do Wniosku należy dołączyć wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania (cz. V. Załączniki do Regulaminu załącznik nr 3)?

NIE, do Wniosku nie dołączamy wykazu wskaźników. Ilość zakupionych poszczególnych rodzajów nowości wydawniczych należy wykazać w Raporcie z wykonania zadania.

7. Czy biblioteka, która popełniła błąd formalny w złożonym już Wniosku ma możliwość poprawienia błędu?

TAK. Zgodnie z §7 Regulaminu, wnioskodawcy, w których wnioskach stwierdzono błędy o charakterze formalno-prawnym, otrzymują na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Warunkiem przyjęcia przez Bibliotekę Narodową poprawionej dokumentacji jest jej skorygowanie oraz dostarczenie w wersji papierowej w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji przez BN (liczy się data stempla pocztowego).

8. Jakie są kryteria przyznawania dotacji dla bibliotek publicznych?

Ogólna kwota dotacji dzielona jest według następujących zasad:

  • 1/3 kwoty dotacji według liczby ludności w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
  • 2/3 kwoty dotacji według liczby czytelników w przeliczeniu na jednego czytelnika.

Na poziomie województw podział dotacji dokonywany jest według liczby czytelników i według liczby ludności. Natomiast w ramach każdego województwa według liczby ludności i liczby czytelników na 100 mieszkańców. Dodatkowo biblioteka wojewódzka może zastosować uzupełniające, indywidualne kryteria uwzględniające specyfikę regionu lub odnoszące się do szczególnych sytuacji zaistniałych w ostatnim okresie (roku) na danym terenie lub w danej bibliotece.

9. Jaka jest najniższa i najwyższa kwota dotacji przyznawana bibliotece publicznej?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1500 zł. Natomiast maksymalnej kwoty dotacji Regulamin nie określa. Wysokość dotacji zależy od wysokości wskaźnika czytelniczego, demograficznego oraz wysokości wymaganego minimalnego wkładu własnego (możliwości finansowych danej biblioteki publicznej).

10. Jak wyliczyć grupę „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)?

Grupę „zamożności” określa się poprzez procentowe odniesienie wielkości dochodów podatkowych jednostki (gminy, powiatu lub województwa) do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw.

Przykład: Wskaźnik dochodu (WSK) gminy wynosi 983,36 natomiast wskaźnik średnich dochodów gmin w kraju wynosi 1790,33.

983,36 : 1790,33 x 100 = 54,93%

54,93% – jest to średni dochód podatkowy biblioteki w stosunku do kraju i biblioteka ta znajduje się w I grupie „zamożności”. Wskaźnik średnich dochodów powiatu i województwa jest inny niż gminy, dlatego do wyliczenia średniego dochodu podatkowego dla biblioteki powiatowej i wojewódzkiej w stosunku do kraju mają zastosowanie wskaźniki odpowiadające danej kategorii samorządów.

11. Na podstawie jakich danych w roku 2019 zostały określane grupy „zamożności” i gdzie można je znaleźć?

Grupy zamożności zostały określone na podstawie procentowego odniesienia wielkości dochodów podatkowych jst do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Do wyliczenia dochodów na rok 2019 podstawę wyliczeń stanowiły dane ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za 2017 roku opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

12. Czy jeśli w roku 2016 jst została zakwalifikowana do I grupy „zamożności” tzn. że w kolejnych latach wymagany minimalny wkład własny biblioteki będzie zawsze na poziomie grupy I?

Niekoniecznie. W każdy kolejnym roku będzie wyliczany średni dochód podatkowy jst na podstawie aktualnie obowiązujących danych publikowanych co roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

13. Co oznacza wysokość wkładu własnego „np. minimum 60% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie”?

„60% wszystkich środków finansowych …” oznacza, że dana biblioteka realizująca zadanie w ramach Priorytetu 1 zobowiązana jest – przy dotacji stanowiącej 40% całości zadania – wydatkować minimum 60% środków własnych.

14. Jak wyliczyć minimalny wkład własny dla biblioteki, która znajduje się w II grupie „zamożności” jst i przyznanej dotacji w wysokości 4000 zł?

Wymagany minimalny wkład własny w II grupie „zamożności” to 60% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania. Dotacja stanowi 40% wszystkich środków na zakup nowości.

Przykład: kwota dotacji – 4000 zł

Kwota dotacji x 60 / 40 = kwota minimalnego wkładu własnego

4000 zł x 60 / 40 = 6000 zł (kwota minimalnego wkładu własnego)

15. Co oznacza sformułowanie „całość zadania” we Wniosku i jak wyliczyć procent całości zadania, jaki stanowi wkład własny?

Na całość zadania składa się: kwota przyznanej dotacji i planowany we Wniosku wkład własny.

Przykład: Jak wyliczyć procent całości zadania, który stanowi wkład własny?

Dotacja: 5000 zł

Planowany wkład własny: 8000 zł

Całość zadania: 5000 zł + 8000 zł = 13 000 zł

procent całości zadania, który stanowi wkład własny = kwota wkładu własnego x 100 / całość zadania

8000 zł x 100 / 13 000 zł = 61%

W tym przypadku wkład własny stanowi 61% całości zadania.

16. Czy należy wypełniać Oświadczenie dotyczące kwalifikacji podatku VAT znajdujące się w cz. III Wniosku?

TAK. W przypadku wnioskodawcy będącego podatnikiem podatku VAT należy zakreślić odpowiedź „TAK” oraz wypełnić znajdującą się dalej tabelę odpowiadając na poszczególne pytania. W przypadku wnioskodawcy nie będącego podatnikiem podatku VAT należy zakreślić odpowiedź „NIE”.

17. W jakim terminie należy zrealizować zaplanowane we Wniosku środki własne na zakup nowości wydawniczych w roku 2019?

Środki własne zaplanowane we Wniosku jako wkład własny do Priorytetu 1, należy zrealizować na zakup nowości wydawniczych w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Należy pamiętać, że dzień 30 listopada jest cosobotnim dniem zakupu, jak i płatności. Płatności dokonane od 1 do 31 grudnia nie mogą być zaliczane do realizacji zakupów nowości z wkładu własnego stanowiącego uzupełnienie dofinansowania.

18. Czy na każdej kupionej pozycji należy umieść pieczątkę o treści: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?

TAK. Informację o treści Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w formie np. pieczątki czy naklejki należy umieścić na każdej dofinansowanej pozycji.

19. Czy jeśli biblioteka posiada z roku 2015 pieczątkę o treści Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, to może nią opieczętować nowości zakupione w roku 2019?

NIE. Regulamin na rok 2019 oraz Umowa dotycząca dofinansowania zadania, dokładnie precyzują zapisy jakie powinny być użyte przez Beneficjenta na zakupionych nowościach, w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Obecnie informacja ta brzmi: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

20. Czy z wkładu własnego można kupować filmy i nagrania muzyczne oraz opłacać licencje na dostęp do elektronicznych baz danych książek?

Zgodnie z zapisami Regulaminu, beneficjenci zobowiązani są do stosowania takich samych zasad wyboru rodzajów zbiorów do zakupu z dotacji, jak i z wkładu własnego. Nie mogą więc kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także na opłacenie prenumeraty.

21. Czy w programie można kupować książki wydane w roku 2010?

Zapisy Regulaminu nie narzucają dat wydania książek, które można kupić w ramach Priorytetu 1. Jednak, jak sama nazwa Priorytetu 1 wskazuje jest to zakup nowości wydawniczych dostępnych na rynku księgarskim do bibliotek publicznych i kupowane książki czy inne publikacje powinny mieć jak najbardziej aktualną datę wydania. Program realizowany jest przez biblioteki publiczne od ponad 10 lat, więc biblioteki mają możliwość selekcji, systematycznego ubytkowania zbiorów i bieżącego ich uzupełniania.

22. Czy w ramach Priorytetu 1 można dokonać zakupu wielu egzemplarzy jednego tytułu?

TAK. Regulamin nie zabrania kupowania nowości wydawniczych w kilku egzemplarzach.

23. Czy z dotacji można opłacać koszty dostawy nowości wydawniczych do biblioteki (koszt dostawy podany jest na fakturze)?

NIE. Dofinansowanie przeznaczone jest tylko i wyłącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i nie można pokrywać z dotacji żadnych kosztów poniesionych na dostarczenie publikacji do biblioteki.

24. Jaką kwotę należy wpisać w Raporcie w cz. I Ewaluacja realizacji zadania w pkt 1, ppkt 1a i 1b?

W podpunktach 1a i 1b należy wpisać rzeczywistą kwotę wydatkowanej dotacji na konkretny rodzaj zbiorów. Natomiast kwota w punkcie 1 stanowi sumę kwot ppkt 1a i ppkt 1b.

Przykład: Otrzymana i wydatkowana przez bibliotekę kwota dotacji wynosi 4000 zł, co oznacza, że kwotę tę należy wpisać w pkt. 1 w kolumnie „kwota planu...” i „kwota wydatkowana”.

W ramach tej kwoty Biblioteka kupiła:

  • 100 książek drukowanych, 10 audiobooków i 20 e-booków za kwotę 3000 zł, co oznacza, że kwotę 3000 zł należy wpisać w ppkt. 1a w kolumnie „kwota wydatkowana”,
  • 50 czasopism kulturalnych za 1000 zł, co oznacza, że kwotę 1000 zł należy wpisać w ppkt. 1b w kolumnie „kwota wydatkowana”.

25. Jaką kwotę należy wpisać w Raporcie w cz. I Ewaluacja realizacji zadania w pkt 2, ppkt 2a i 2b?

W podpunktach 2a i 2b należy wpisać kwotę wydatkowanego wkładu własnego na konkretny rodzaj zbiorów. Natomiast kwota w punkcie 2 stanowi sumę kwot ppkt 2a i ppkt 2b. W tej części uwzględnić należy zakupy i płatności dokonane z wkładu własnego tylko w okresie od 1 stycznia do 30 listopada. Płatności dokonane po tym terminie tj. od 1 do 31 grudnia nie mogą być zaliczane do realizacji zakupów nowości z wkładu własnego stanowiącego uzupełnienie dofinansowania i wykazane w ppkt 2.

Przykład: Biblioteka otrzymała i wydatkowała w okresie od 1 stycznia do 30 listopada kwotę wkładu własnego w wysokości 6000 zł. Oznacza to, że w pkt. 2 w kolumnie „kwota planu...” i „kwota wydatkowana” należy wpisać kwotę 6000zł.

W ramach wkładu własnego Biblioteka kupiła:

  • 304 książki drukowane, 32 audiobooki i 64 e-booki za kwotę 6000 zł, co oznacza, że kwotę 4000 zł należy wpisać w ppkt 2a w kolumnie „kwota wydatkowana,
  • 42 czasopisma kulturalne za 2000 zł, co oznacza, że kwotę 2000 zł należy wpisać w ppkt. 2b w kolumnie „kwota wydatkowana”.

26. Czy w pkt. 3 cz. I Raportu należy wypełnić pola w kolumnie „kwota planu ...” i „kwota wydatkowana”?

TAK. Jest to podsumowanie łącznie planowanych we Wniosku i wydanych środków z dotacji i wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych w roku 2019 (suma kwot wykazanych w pozycji 1 i 2).

27. Co oznacza sformułowanie „ogółem w jednostkach inwentarzowych”, które należy podać w cz. I Raportu z wykonania…?

„Ogółem w jednostkach inwentarzowych” jest to łączna liczba nowości wydawniczych (książek drukowanych, audiobooków, e-booków, zbiorów muzycznych, kartograficznych itp.) kupionych w ramach Priorytetu 1. Dane te należy wykazać w pkt. 1a Raportu z dotacji i w pkt. 2a z wkładu własnego.

28. Czy w Raporcie cz. II Ocena jakościowa realizacji zadania jest obowiązkowa do wypełnienia?

TAK.

29. Co należy wpisać do cz. II Ocena jakościowa realizacji zadania Raportu?

Ocena jakościowa realizacji zadania dotyczy dotacji i wkładu własnego. Należy odpowiedzieć w kilku zdaniach: czy cele i założenia Priorytetu 1 zostały zrealizowane; jakiego rodzaju zbiory i dla jakiego czytelnika zostały zakupione; w jaki sposób dokonano wyboru zakupu nowości; czy zakupione zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa i w jaki sposób; czy zwiększone środki z Priorytetu 1 wpłynęły na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

30. Jak rozliczyć w Raporcie fakturę w sytuacji, gdy kwota faktury przewyższa wysokość przyznanej dotacji?

W „Zestawieniu faktur …” (cz. III Raportu pkt. 2) w kolumnie 8 „kwota brutto” należy wpisać rzeczywistą kwotę z faktury, natomiast w kolumnie 10 „Z tego ze środków finansowych MKiDN” należy wpisać tylko tę część kwoty, która została zapłacona z dotacji. Podsumowanie kolumny 10 w „Zestawieniu faktur …” powinno dać kwotę dotacji, którą otrzymała biblioteka.

31. Jaką nazwę wydatku należy podać w zestawieniu faktur w kolumnie 7 Raportu?

W „Zestawienia faktur…” kolumnie 7 „Nazwa wydatku” należy wpisać nazwę rodzaju publikacji jakie zostały zakupione z dotacji. Np. książki, książki mówione (audiobooki), książki elektroniczne (e-booki), multimedia, czasopisma, itp.

32. W ilu egzemplarzach i w jakim terminie należy złożyć Raport z wykonania zadania do Biblioteki Narodowej?

Raport z wykonania w 2019 roku zadania należy złożyć do Biblioteki Narodowej w 1 egzemplarzu w oryginale podpisany przez osoby wymienione w umowie do 15 stycznia 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).