„Wykaz polskich bibliografii nieopublikowanych” - Biblioteka Narodowa

„WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIEOPUBLIKOWANYCH”

„Wykaz polskich bibliografii nieopublikowanych” rejestruje krajowe spisy bibliograficzne, będące w opracowaniu lub opracowane, nieopublikowane, tzn. pozostające w postaci kartotek, maszynopisów, rękopisów lub w postaci baz danych wykonywane przez osoby indywidualne, biblioteki oraz instytuty. Podstawą bibliografii była centralna ewidencja bibliografii nie opublikowanych, prowadzona od 1953 roku do lat dziewięćdziesiątych przez Bibliotekę Narodową, uzupełniana na podstawie danych ankietowych, otrzymywanych cyklicznie od osób prywatnych i instytucji. Bibliografia jest kolejną pozycją w cyklu. Pierwsze trzy edycje zostały opublikowane w „Biuletynie Instytutu Bibliograficznego" (t. 4 nr 2, t. 5 nr 4, t. 7 nr 1).

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii uwzględnia się: bibliografie wszystkich typów: ogólne, dziedzin i zagadnień, regionalne i lokalne, osobowe (instytucji, zespołów osobowych i osób indywidualnych), zawartości poszczególnych czasopism.

Nie uwzględniono:

  • niewielkich zestawień bibliograficznych,
  • kolejnych roczników bibliografii bieżących przewidzianychych do druku w najbliższym czasie.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii

Opisy bibliograficzne są sporządzane zgodnie z normą: PN-82/N-01152.01.Opis bibliograficzny. Książki.

Zrąb główny bibliografii, zawierający opisy bibliograficzne, ma układ według typów bibliografii. W obrębie działów i poddziałów pozycje są szeregowane alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Drukowana postać bibliografii zawiera indeksy: alfabetyczny indeksy: autorów i redaktorów bibliografii, instytucji prowadzących prace bibliograficzne (uzupełniony o adresy) oraz przedmiotowy.

Forma prezentacji bibliografii

  • druk: Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych (planowanych, opracowywanych i ukończonych) / oprac. Marzena Przybysz, Danuta Urbańska. - Wyd. 7. - Warszawa, 1997. - (Prace Instytutu Bibliograficznego, 31), ISSN 0860-2921, ISBN 83-7009-211-X
  • bibliograficzna baza danych w systemie MAK. Opisy bibliograficzne w formacie MARC BN.

Kontakt

Wydawnictwo BN

Sprzedaż Wykazu polskich bibliografii nieopublikowanych
tel.: (22) 608 29 49, (22) 608 29 74
fax: (22) 608 25 52
e-mail: wydawnictwo@bn.org.pl

Zakład Dokumentacji Księgoznawczej

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
e-mail: bibliografie.zdk@bn.org.pl