Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Samodzielne stanowiska /
 4. Pełnomocnik Dyrektora BN ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik Dyrektora BN ds. ochrony informacji niejawnych

Maria Remisz

tel. 22 608 29 75
e-mail: m.remisz@bn.org.pl

Zakres działania:

 • Realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 nr 182 poz. 1228) w szczególności z art. 15 w myśl którego do zadań pełnomocnika ochrony należy:
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Dyrektora BN, planu ochrony informacji niejawnych w BN, w tym planu ochrony informacji niejawnych w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w BN albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 • Kieruje wyodrębnioną i podlegającą mu komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „pionem ochrony” przy pomocy której realizuje wyżej wymienione zadania.
 • Odpowiada za zapewnienie przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w Bibliotece Narodowej.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia w BN przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamia o tym Dyrektora BN i podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.
 • Opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi BN instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych BN oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Przechowuje akta zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych
  w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie prac, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, udostępnia je do wglądu wyłącznie w ustawowych przypadkach.
 • W zakresie realizacji swych zadań współpracuje z właściwą delegaturą ABW. Informuje na bieżąco Dyrektora BN o przebiegu tej współpracy.

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny