Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Roman Chymkowski

dr Roman Chymkowski

Absolwent Instytutu Socjologii oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora na podstawie rozprawy nt. praktyk lekturowych studentów warszawskich uczelni wyższych napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Siekierskiego, od 2004 r. pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, od 2010 r. kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa IKiCz, członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego", a także m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Ośrodka Badań Filozoficznych.

Lista publikacji

Realizowane tematy:

  • Antropologia praktyk lekturowych
    Patrząc z perspektywy czasu na nauki społeczne w Polsce dwudziestolecia po 1989 roku, można zaobserwować m.in. dwie tendencje. Pierwsza z nich polega na popularyzacji badań o charakterze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, co wyraża się tym, że gros wartościowych poznawczo prac - zarówno teoretycznych, jak i empirycznych - powstało na skrzyżowaniu metodologii humanistycznej socjologii, psychologii społecznej, antropologii kultury, etnografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa czy historii. Przynajmniej niektóre z tych mariaży jeszcze nie tak dawno mogłyby być z powodzeniem uznane za mezalianse. Tymczasem nawet pobieżna znajomość publikowanych w tym okresie prac pozwala przekonać się o tym, że szereg terminów takich jak „dyskurs", „habitus", „pamięć społeczna", „struktura" czy „metafora" funkcjonuje dziś właściwie w każdej dziedzinie humanistyki. Praktyczną konsekwencją tych przemian jest gwałtowny rozwój studiów międzywydziałowych, czego sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim jest przykładem wręcz emblematycznym.

    Drugą z tendencji jest taka próba poradzenia sobie z ogłaszanym zewsząd, zwłaszcza przez tzw. postmodernistów, kryzysem paradygmatu obiektywności, która polega na poszukiwaniu nowej perspektywy scalającej w kategoriach analitycznych antropologii kultury. Nie wszystkie dziedziny współczesnej polskiej humanistyki poddają się „antropologizacji" w równym stopniu, ale wobec powszechności ujmowania problematyki badawczej za pomocą słów w rodzaju „czas", „przestrzeń", „ciało", „tożsamość" można mówić, że dokonał się kolejny w dziejach nauk humanistycznych „zwrot" - tym razem jest to zwrot antropologiczny. Oczywiście na temat tego, czym jest albo miałaby być antropologia, bardzo daleko do powszechnej zgody, co nie zmienia faktu, że na poziomie bardzo ogólnych inspiracji, ale także poszczególnych cytatów czy zapożyczeń językowych mamy do czynienia z zarysem wspólnej perspektywy.

    Na tle tak zarysowanej sytuacji chciałbym postawić pytanie o to, jaki model badawczy może wyłonić się z dotychczasowych opisów kultury literackiej, zwłaszcza tej jej części, którą stanowią akty recepcji znaczeń utrwalonych za pomocą graficznych ekwiwalentów słów języka mówionego - pisma, druku, hipertekstu. Interesuje mnie, jakie ewentualne wskazówki dla tej dziedziny badań można sformułować w obliczu naszkicowanego wyżej „zwrotu" we współczesnej humanistyce. W szczególności pytanie to można by sformułować tak: Czym może być antropologia lektury?

    Celem projektu jest wypracowanie spójnej koncepcji teoretycznej badania praktyk lekturowych jako szczególnego przypadku praktyk społecznych. Projektowane ujęcie ma mieć w założeniach charakter antropologiczny i stanowić uzupełnienie tradycyjnych, dobrze w badaniach czytelnictwa obecnych strategii analizy i interpretacji.
  • Praktyki lekturowe studentów
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny