Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. O Bibliotece Narodowej /
  2. Działalność naukowa

Działalność naukowa

Biblioteka Narodowa to jeden z najpoważniejszych w Polsce ośrodków badawczych w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii, czytelnictwa oraz innych dziedzin wiedzy związanych z książką. Jej pracownicy zawsze łączyli działalność praktyczną z aspiracjami naukowymi. Przy Bibliotece Narodowej działa Rada Naukowa, której członków w liczbie 20 powołuje i odwołuje Minister Kultury na wniosek dyrektora, na 6-letnią kadencję. Jest ona organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Biblioteki Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej oraz spraw związanych z rozwojem kadry naukowo-badawczej.

Do zadań Rady, która działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, należy w szczególności:

  • opiniowanie kierunków i programów badawczych, a także planów i sprawozdań z działalności naukowej Biblioteki, inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników;
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej Biblioteki;
  • rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej Biblioteki.

Obecnie jednym z podstawowych obowiązków badawczych Biblioteki Narodowej jest tworzenie dokumentacji najcenniejszych zasobów własnych, a także centralna rejestracja zbiorów polskich bibliotek. Przedsięwzięciem równie ważnym dla kulturalnej tożsamości narodu polskiego okazało się - zainicjowane w Bibliotece Narodowej w latach 60. ubiegłego stulecia - kompletowanie dokumentacji utraconych podczas wojny zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza rękopisów, inkunabułów i szesnastowiecznych poloników. Opracowane już kartoteki to nie tylko świadectwo strat poniesionych przez polską kulturę w wyniku działań wojennych, ale przede wszystkim cenny materiał do badań historycznych. Podobnym celom służy ustalanie proweniencji zbiorów Biblioteki, a zwłaszcza księgozbiorów historycznych. Wszechstronną dokumentację różnych rodzajów zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Narodowej ułatwia bogate zaplecze informacyjno-bibliograficzne, na które składają się nie tylko wyspecjalizowane księgozbiory, lecz również katalogi, tematyczne i formalne kartoteki oraz indeksy, a także coraz liczniejsze i obszerniejsze specjalistyczne bazy danych. Wynikiem wieloletnich prac badawczych są drukowane katalogi inkunabułów, zbiorów rękopiśmiennych, kartograficznych, ikonograficznych i muzycznych, także bibliografie ogólne i specjalne, jak również opracowania monograficzne i specjalistyczne rozprawy. Zainteresowania zawodowe i naukowe pracowników Biblioteki obejmują także losy polskich książek za granicą, co sprzyja rozwijaniu naukowej współpracy Biblioteki Narodowej z zagranicznymi i polonijnymi instytucjami kultury. Większość tematów badawczych, związanych z opracowaniem zbiorów i kolekcji oraz z historią książek i bibliotek, podejmowana jest w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej. Natomiast dzieje społecznego obiegu książek i prasy oraz losy instytucji zajmujących się ich produkcją i rozpowszechnianiem na ziemiach polskich, zwłaszcza od upadku państwowości (1795) do końca II wojny światowej, tematy związane z historią czytelnictwa, dziejami mecenatu kulturalnego, oddziaływaniem cenzury rosyjskiej na piśmiennictwo polskie, zagadnieniami prasy i książki polskiej w XIX i XX wieku, a także różnymi aspektami społecznego funkcjonowania książek w czasach współczesnych, są podejmowane przede wszystkim w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, który w swej działalności programowej ma prace badawcze z zakresu bibliotekoznawstwa, metodyki i techniki pracy bibliotekarskiej, dziejów ruchu wydawniczego, czytelnictwa i księgarstwa. Wspierają je przeprowadzane okresowo badania empiryczne o zasięgu krajowym, które aktualizują stan wiedzy o wybranych zagadnieniach organizacji bibliotekarstwa publicznego i zawodu bibliotekarza, bieżących problemach rynku wydawniczego oraz mechanizmach kształtowania się zainteresowań czytelniczych. Ku współczesnemu bibliotekarstwu i jego potrzebom zwrócone są w dużej mierze również prace metodyczne, zwłaszcza z zakresu teorii i metodyki bibliografii, zasad opisu bibliograficznego oraz metodologii opracowania rzeczowego zbiorów. Rozwijany jest słownik języka haseł przedmiotowych stosowany w bibliografii narodowej i katalogach bibliotecznych. Dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej oraz na użytek bibliotek publicznych przygotowywane są skrócone wydania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Publikuje się także poradniki ułatwiające opracowanie rzeczowe zbiorów. Działalność w zakresie bibliografii i normalizacji w latach dziewięćdziesiątych podporządkowana była w znacznym stopniu pracom nad wdrażaniem w Bibliotece Narodowej zintegrowanego systemu bibliotecznego INNOPAC, a także zadaniom wiążącym się z rozwojem elektronicznych serwisów bibliograficznych i bibliotecznych w polskich bibliotekach, w tym także z udziałem BN w narodowym katalogu centralnym NUKat. W ostatnim okresie Biblioteka podjęła się także nowych zadań w dziedzinie ochrony, konserwacji i digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Efektem tego było pojawienie się wielu istotnych kwestii badawczych z pogranicza nauk biologicznych i chemicznych, jak choćby problem laminacji dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych gazet lub określanie możliwości i sposobów dezynfekcji druków, a także tworzenia zasobów cyfrowych i zarządzania nimi. W Bibliotece Narodowej są prowadzone równolegle prace nad blisko 100 tematami badawczymi i dokumentacyjnymi. Wyniki prac naukowych i informacyjnych ukazują się w postaci odrębnych wydawnictw lub ogłaszane są na łamach "Rocznika Biblioteki Narodowej". Publikacje stanowią główną, ale nie jedyną formę upowszechniania efektów działalności naukowej. W Bibliotece odbywają się regularnie otwarte zebrania naukowe, organizuje się międzynarodowe, krajowe i środowiskowe konferencje naukowe oraz spotkania warsztatowe; przygotowywane są pokazy, wystawy monograficzne i tematyczne, które prezentują zbiory i dorobek naukowy narodowej książnicy.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny